Trang nhất » Giới thiệu

Bao cao đánh gia tinh hình thực hiện kế hoạch 2014 - 2015

               PHÒNG GD&ĐT YÊN THÀNH
             TRƯỜNG TH SỐ II PHÚC THÀNH
 
          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Số:     /2016 /BC- HTr Phúc Thành, ngày 24  tháng 2  năm 2016
 
 
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH
 NĂM HỌC 2015-2016
 
          Thực hiện Công văn số 88/SGD&ĐT-KH ngày 18/01/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An về việc xây dựng kế hoạch phát triển GD&ĐT năm học 2016-2017.
      Thực hiện công văn Số: 157 /PGD&ĐT- KH  ngày 27 ttháng 01 năm 2016 V/v xây dựng kế hoạch phát triển  Giáo dục - Đào tạo năm học 2016 -2017 của phòng Giáo dục và Đào tạo Yên Thành. Trường tiểu học số II Phúc Thành báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm học 2015 – 2016. Kế hoạch phát triển năm học 2016 - 2017 như sau:
 
I. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2015-2016
 
1. Tình hình thực hiện huy động học sinh so với kế hoạch được giao.
 
Khèi I II III IV V Céng
Sè líp 2 2 2 2 1 9
Sè häc sinh 60 39 36 32 26 193
Trong ®ã n÷ 36 20 22 15 12 105
                  
 Tăng 25 Em so với năm học trước.
  2.Công tác phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi.
- Tổ chức tốt “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường”,
- Phối hợp với địa phương, các ban ngành huy động hết trẻ trong độ tuổi ra lớp đạt tỷ lệ 100%; huy động cộng đồng, giáo viên, học sinh hỗ trợ học sinh nghèo, học sinh khuyết tật đến trường.
- Phối hợp các trường điều tra, cập nhật số liệu chính xác, kịp thời, lưu giữ hồ sơ đầy đủ.
- Đạt phổ cập giáp dục tiểu học mức 3.
3. Đánh giá mức độ hoàn thành các chỉ tiêu phát triển giáo dục đào tạo.
-         Số học sinh Tiểu học đầu năm học: 193 Em.
-         Số trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đầu năm học: 60/60 đạt tỷ lệ  huy động 100% .
-         Số học sinh Tiểu học tại thời điểm tháng 2/2016: 193 Em.
-         Số học tiểu học bỏ học trong năm: 0  học sinh ( lý do........)
-         Số học sinh khuyết tật đang học tại trường: 0 Em.
4. công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia năm học 2015-2016 so kế hoạch đề ra.
                  Chưa đạt do cơ sở vật chất chưa đáp ứng yêu cầu.
5. Đánh giá các điều kiện để đảm bảo thực hiện kế hoạch phát triển giáo dục a.cơ sở vật chất
- Chủ động tích cực tham mưu với chính quyền, và ngành giáo dục sớm có kế hoạch cụ thể nhằm dần từng bước ổn định cơ sở vật chất. Đảm bảo nhu cầu dạy và học của nhân dân đáp ứng được tình hình và nhiệm vụ về kế hoạch phát triển giáo dục:
- Đầu tư xây dựng kiên cố hoá trường học gồm: Tham mưu với Ủy ban nhân dân  xây dựng hàng rào đầu tư xây dựng các công trình vệ sinh, nguồn nước sạch. Nhà bảo vệ, cổng, các phòng chức năng Ngoài ra nhà trường củng cố bằng được các hệ thống hàng rào, cây xanh, cây bóng mát, và bồn hoa, thảm cỏ.
- Tuy nhiên vẫn chưa đắp ứng yêu cầu dạy học.
b. Số biên chế thừa, thiếu so với biên chế huyện giao:
-         Tæng sè c¸n bé gi¸o viªn CNVC : 20
 Trong ®ã :
-   Qu¶n lý: 2 Tr×nh ®é chuyªn m«n §¹i häc: 2 . Tr×nh ®é qu¶n lý  TC: 2.
Chính trị: Trung cấp 1, 1 sơ cấp
     -   Gi¸o viªn: 15. Trong ®ã: Hîp ®ång huyÖn 1; Hîp ®ång tr­­­ưêng: 3
Tr×nh ®é chuyªn m«n: §¹i häc: 10 . Cao ®¼ng: 5.
       Trong ®ã: - Gi¸o viªn tiÕng Anh: 01
                        - ThÓ dôc :                    0.
                        - Mü thuËt:                   01
                        - ¢m nh¹c :                  0
                        - Tæng phô tr¸ch :        01
                        - Tin häc :                    0.
                 - Gi¸o viªn v¨n hãa:    12.
- Phôc vô: 3 , Tr×nh ®é chuyªn m«n: TC: 2, sơ cấp 1  Biên chế 3;  
          + Thừa thiếu giáo viên do cơ cấu bộ môn: Không.
+ Thực hiện đề án giải quyết dôi dư: Không.
+ Những nội dung còn vướng mắc, tồn tại trong quá trình thực hiện.
6. Đánh giá tình hình thực hiện ngân sách giáo dục năm 2015; tình hình thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên và học sinh năm 2015;
- Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định của Luật Tài chính, Kế toán, Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm và chống lãng phí. Xử lý kịp thời những sai phạm được phát hiện qua công tác kiểm tra.
 - Chế độ tiền lương đối với giáo viên: Đầy đủ, kịp thời.
 - Chi hoạt động tại trường đaày đủ, kịp thời.
II. KẾ HOẠCH  PHÁT TRIỂN NĂM HỌC 2016 – 2017
1.     Kế hoạch huy động học sinh.
  - Số trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đầu năm học: 53 phấn đấu huy động đạt tỷ lệ
 huy động 100% .
-         Số học sinh Tiểu học đầu năm học: 211 Em. Tăng 18 em so với năm học
 2015 - 2016
 
 
 
Chia ra các khối lớp:
Khèi I II III IV V Céng
Sè líp 2 2 2 2 2 10
Sè häc sinh 44 60 39 36 32 211
Trong ®ã n÷ 22 36 20 22 15 115
 
- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với đặc thù của ngành là thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Thực hiện nghiêm túc quy định về đạo đức nhà giáo.
- Tổ chức tốt các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, gắn với các hoạt động chào mừng bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp, bầu cử Quốc hội khóa 13; lồng ghép nội dung chương trình giáo dục đạo đức, lý tưởng, rèn luyện kỷ năng sống, ứng xử cho học sinh.
2.  Biên chế  cán bộ giáo viên, công nhân viên:
-         Tæng sè c¸n bé gi¸o viªn CNVC: 20
 Trong ®ã:
-   Qu¶n lý: 2 Tr×nh ®é chuyªn m«n §¹i häc: 2 . Tr×nh ®é qu¶n lý  TC: 2.
Chính tri: Trung cấp 1, 1 sơ cấp( đăng ký học trung cấp năm 2017)
     - Gi¸o viªn: 15. Trong ®ã: Hîp ®ång huyÖn 1; Hîp ®ång tr­­­ưêng: 3
Tr×nh ®é chuyªn m«n: §¹i häc: 10 . Cao ®¼ng: 5.
       Trong ®ã: - Gi¸o viªn tiÕng Anh: 01
                        - ThÓ dôc :                    0.
                        - Mü thuËt:                   01
                        - ¢m nh¹c :                  0
                        - Tæng phô tr¸ch :        01
                        - Tin häc:                    0.
                 - Gi¸o viªn v¨n hãa:    12.
- Phôc vô: 3 , Tr×nh ®é chuyªn m«n: TC: 2, sơ cấp 1( đang học TC)  Biên chế 3;  
3.  Phổ cập giáo dục tiểu học:
- Giữ vững kết quả đơn vị đạt chuẩn PCGDTH mức độ III theo Thông tư 20 về tiêu chuẩn phổ cập GDTH ban hành năm 2014.
- Đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa giáo dục, tăng cường huy động các nguồn lực để hộ trợ phát triển nhà trường. Cũng cố, duy trì công tác phổ cập giáo dục THĐĐT ở địa phương;
- Hoàn chỉnh hồ sơ PCGDTH đúng quy định, đảm bảo khoa học và tính pháp lý. Thời điểm điều tra, nhập dữ liệu và hoàn thiện hồ sơ: Hoàn thành trước 15/9.
- Tăng cường công tác phối hợp giữa các cấp học Mầm non, Tiểu học số I và THCS để thực hiện nhiệm vụ PCGD-CMC trên địa bàn một cách có hiệu quả.
- Phèi hîp cïng ®Þa phư­­­¬ng, c¸c ®oµn thÓ, héi cha mÑ häc sinh ®Ó  cực vận động, giúp đỡ để không có học sinh bỏ học dở chừng; không để học sinh bỏ học vì hoàn cảnh khó khăn vì mặc cảm do học yếu. Nâng cao chất lượng PC để giữ vững đơn vị PCGDTHĐĐT mức độ 3.
- Phân công giáo viên phụ trách các xóm cùng điều tra với các trường.
- Kiểm tra việc điều tra của giáo viên.
4. Xây dựng cơ sở vật chất.
- Tăng cường xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục, Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện, bảo quản và sử dụng thiết bị dạy học có hiệu quả; đẩy mạnh phong trào tự làm và sử dụng thiết bị dạy học. Xây dựng quy chế để quản lý và sử dụng tài sản, cở sở vật chất, trang thiết bị, đạy học đạt mục tiêu nhiệm vụ giáo dục.
- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục và giảng dạy.Tăng cường sử dụng văn bản, giáo án điện tử trong quản lý và dạy học. Thực hiện cải cách lề lối làm việc. Tiếp tục xây dựng thư viện học liệu điện tử trên Website để giáo viên, học sinh chia sẻ, sử dụng trong dạy học và trong công tác kiểm tra, đánh giá, Triển khai công tác đánh giá chất lượng giáo dục ở từng bộ môn trong nhà trường, tiếp tục triển khai dạy học theo chuẩn kiến thức, kỷ năng; đổi mới phương pháp giảng dạy phù hợp với từng đổi tượng học sinh.
 5 - Xây dựng trường chuẩn quốc gia.
- Phấn đấu đến năm học 2016-2017 đạt trường chuÈn Quèc gia møc ®é I .
- TiÕp tôc tham mư­­­u ®Çu t­­­ư bæ sung c¸c yªu cÇu  cña trư­­­êng chuÈn về phòng học, các trang thiết bị của các phòng chức năng…
 - Bæ sung  c¸c lo¹i hå s¬ theo yªu cÇu tr­­­ưêng chuÈn.
 - Gi¸o viªn, häc sinh thư­­­êng xuyªn ch¨m sãc vÖ sinh tr­­­ưêng líp, c©y c¶nh lµm cho trưêng, líp ngµy cµng khang trang s¹ch ®Ñp.
6. Công tác tài chính.
- Tiếp tục đổi mới quản lý công tác tài chính.
- Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định của Luật Tài chính, Kế toán, Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm và chống lãng phí. Xử lý kịp thời những sai phạm được phát hiện qua công tác kiểm tra.
- Đảm bảo đầy đủ kịp thời các chế độ chính sách cho cán bộ giáo viên.
 
N¬i nhËn:                                                            HIỆU TRƯỞNG                                  
-          Phßng GD&§T;
-          Lưu VP.   
 
                                                                                 Nguyễn Trọng Công
 
 

Video

Loading the player...

Hình ảnh

Ứng dụng tiện ích

Liên kết website

Thành viên

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 2

Hôm nayHôm nay : 44

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 2212

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 214695

may loc nuoc
thi cong QC
Bluesky