Trang nhất » Giới thiệu

Báo cáo két quả bồi dưỡng thường xuyên

                 PHÒNG GD&DDT YÊN THÀNH                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
              TRƯỜNG TH SỐ II PHÚC THÀNH                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
             Số:  ……../BCBDTX                       Phúc Thành, ngày 30   tháng 4  năm 2015
             V/v thực hiện Kế hoạch BDTX
                   năm học 2014-2015
 

 
BÁO CÁO
KẾT QUẢ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
NĂM HỌC 2014 – 2015
1. Về xây dựng kế hoạch BDTX và chỉ đạo thực hiện
a. Các văn bản chỉ đạo của đơn vị về BDTX
-  Công văn Số:  628  / PGDĐT-GDTX V/v: hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ BDTX năm học 2014-2015 ngày  15  tháng  9 năm 2014 của Phòng GD&ĐT Yên Thành
- Công văn số 2398/BGD ĐT-NGCBQLGD ngày 13/5/2014 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) giáo viên năm học 2014-2015; Danh mục tập huấn chuyên môn tổ chức năm 2014 của Bộ GDĐT;
- Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế BDTX giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên; trên cơ sở tình hình thực tiễn giáo dục địa phương,
- Công văn số 1736 /SGD ĐT-GDTX ngày 9 tháng 9 năm 2014 của Sở GD&ĐT Nghệ An về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ BDTX năm học 2014-2015.
b. Các giải pháp thực hiện và kết quả:
- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên ngay từ đầu năm học (KH số 01 /KHBDTX ngày 24 tháng 8 năm 2014).
- Yêu cầu từng giáo viên xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cá nhân trong năm học.
-  Ban giám hiệu phê duyệt từng kế hoạch BDTX của từng giáo viên.
- Yêu cầu triển khai và thực hiện theo kế hoạch.
- Khi được cung cấp tài liệu nhà trường yêu cầu cá nhân, tổ khối mượn và sử dụng tài liệu để bồi dưỡng.
-     Căn cứ vào tình hình thức tế của đơn vị, những yêu cầu đổi mới và chỉ đạo của các cấp nhà trường đăng ký, tổ chức và thực hiện những chuyên đề mới, khó, các nội dung còn vướng mắc hoặc các nội dung  mà giáo viên còn yếu.
- Mỗi chuyên đề được phân công cụ thể người thực hiện, người hỗ trợ, nhà trường kiểm tra và phê duyệt từng nội dung chuyên đề, sau đó thống nhất, triển khai thực hiện và kiểm tra đánh giá, rút kinh nghiệm, nhân rộng.
-  Năm học 2014-2015, nhà trường đã tổ chức có hiệu quả 07 chuyên đề: Chuyên đề sinh hoạt chuyên môn mới; Tổ chức câu lạc bộ; dạy học buổi 2; Kỹ năng điều hành và hoạt động nhóm; Hướng dẫn học sinh viết nhanh, viết đúng, viết đẹp; Phương pháp bàn tay nặn bột; Rèn kỹ năng viết đoạn văn cho học sinh.
- Trong quá trình học tập bồi dưỡng thường xuyên Ban giám hiệu theo dõi kiểm tra, tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên học tập. Trong quá trình thực hiện kế hoạch bồi dưỡng nhà trường thường xuyên cập nhật và điều chỉnh các nội dung phù hợp, kiểm tra đột xuất các nội dung bồi dưỡng của cán bộ, giáo viên qua đối thoại trực tiếp hoặc lồng ghép trong các bài kiểm tra kiến thức giáo viên; kiểm tra sổ ghi chép của mỗi cá nhân, nhận xét cụ thể, chỉ ra các mặt hạn chế các biện pháp khắc phục với mỗi cán bộ, giáo viên.
- Các nội dung BDTX được lồng ghép trong hoạt động chuyên môn của tổ, khối, các tổ khối thường xuyên được rút kinh nghiệm, và đề ra phương hướng  phù hợp với mỗi cá nhân.       
- Nhà trường tổ chức kiểm tra, khảo sát công tác tự bồi dưỡng thường xuyên của cán bộ quản lý, giáo viên và tổ chức đánh giá kết quả công tác bồi dưỡng thường xuyên trong năm học 2014-2015 của từng giáo viên.
c. Các hạn chế và nguyên nhân:
- Một số giáo viên còn ít đọc tài liệu bồi dưỡng thường xuyên.
- Một số giáo viên chưa đầu tư thời gian cho công tác tự học, áp dụng các nội dung bồi dưỡng vào thực tế chưa hiệu quả.
- Một số giáo viên nội dung ghi chép phần tự học còn sơ sài.
- Một số giáo viên cập nhật thông tin chính trị chưa kịp thời.
Nguyên nhân:
 - Do quỹ thời gian của giáo viên còn hạn chế.
 - Ý thức hoạc tập có lúc còn yếu.
2.  Về kết quả kiểm tra, đánh giá xếp loại BDTX
a. Đánh giá việc tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên
-  Từ những nội dung bồi dưỡng, những bài học trong tài liệu kết hợp với thực tế giảng dạy cán bộ, giáo viên trong nhà trường đã nắm vững được một số nghị quyết, chỉ thị, quan điểm, đường lối chỉ đạo của Đảng, của ngành, cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế, xã hội; những yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục của địa phương năm học 2014 – 2015 và nội dung các mô đun bồi dưỡng nhằm phát triển năng lực nghề nghiệp của giáo viên (các phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh; Xây dựng môi trường học tập thân thiện, dạy học cả ngày, giáo dục kỹ năng sống, tìm kiếm thông tin trên mạng...).
-  Qua công tác BDTX cán bộ, giáo viên, nhân viên tích lũy được một số kinh nghiệm và áp dụng có hiệu quả trong công tác, trong giảng dạy và tổ chức các hoạt động cho học sinh.
-  Cán bộ, giáo viên nghiên cứu các loại sách BDTX có thể sử dụng làm tư liệu báo cáo chuyên đề hoặc viết sáng kiến kinh nghiệm các nội dụng thuộc lĩnh vực chuyên môn của mình.    
-  Nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên tiểu học, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục tiểu học và Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học.
 - Đẩy mạnh hoạt động tự bồi dưỡng và nâng cao năng lực tự học, tự bồi dưỡng cho CBQL, giáo viên, nhân viên  đáp ứng đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục
b. Đánh giá việc tổ chức xếp loại của các tổ/nhóm chuyên môn theo các nội dung
      Cuối năm nhà trường tổ chức kiểm tra; đánh giá xếp loại Cán bộ, Giáo viên về công tác bồi dưỡng thường xuyên theo quy trình từ cá nhân, tổ khối đến Hội đồng nhà trường một cách nghiêm túc, khách quan, chỉ rõ những ưu điểm, nhược điểm của từng cá nhân và biện pháp khắc phục trong những năm học tiếp theo.
c. Đánh giá hồ sơ BDTX (kế hoạch cá nhân, cập nhật kết quả vào phần mềm; các loại hồ sơ minh chứng)
- Giáo viên có đầy đủ hồ sơ theo quy định.
- Mỗi cán bộ giáo viên đều phải làm bài kiểm tra các chuyên đề đã học.
- Mỗi giáo viên đều được tự đánh giá, xếp loại, Tổ đánh giá xếp loại và nhà trường đánh giá xếp loại.
- Sauk hi đánh giá nhà trường đã cập nhật hồ sơ phần mềm kịp thời.
d.   Bảng tổng hợp kết quả xếp loại BDTX (theo mẫu xuất ra từ Phần mềm quản lí)
3. Các đề xuất, kiến nghị với  Bộ và Sở, Phòng Giáo dục & Đào tạo:
a. Các chuyên đề, nội dung cần được tiếp tục bồi dưỡng
   Thực hiện theo thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế BDTX giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;
b. Phương thức bồi dưỡng, hình thức tổ chức kiểm tra, đánh giá:
    Đề nghị Sở GD&DDT, Phòng GD&DDT tăng cường tổ chức bồi dưỡng tập trung một số chuyên đề quan trọng.
c. Các ý kiến khác:
 
    Nơi nhận:
   - Phòng GD&ĐT(Báo cáo);
   - Lưu: VT
 
 HIỆU TRƯỞNG
(Kí tên, đóng dấu)
 
 
 
Nguyễn Trọng Công
 
 
 

Video

Loading the player...

Hình ảnh

Ứng dụng tiện ích

Liên kết website

Thành viên

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 6

Hôm nayHôm nay : 22

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 2190

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 214673

may loc nuoc
thi cong QC
Bluesky