Trang nhất » Giới thiệu

Bao cao thực hiện quy ché dân chủ

         PHÒNG GD  ĐT YÊN THÀNH                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     TRƯỜNG TH SỐ II PHÚC THÀNH                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

            Số:    /BC-TH QCDC                                                       Phúc Thành, ngày 8 tháng 12 năm 2014.
 
BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA
THỰC  HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ
NĂM 2014
 
- Căn cứ quyết định số 04/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 01/3/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường;
        - Căn cứ Nghị định sè 71/1998/NĐ-CP về Quy chế dân chủ trong hoạt
động của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp.
       Thực hiện kế hoạch số 14 /KH.BCĐ ngày 23/11/2014 về kiểm tra, tự kiểm tra báo cáo kết quả thực hiện QCDC cơ sở năm 2014 của UBND huyện Yên Thành. Căn cứ tình hình thực hiện quy chế dân chủ tại đơn vị. Trường Tiểu học số II Phúc Thành báo cáo tự kiêm tra tình hình thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2014 như sau:
1- Đánh giá vai trò trách nhiệm của cấp uỷ, Thủ trưởng cơ quan công đoàn và các đoàn thể  trong việc quán triệt kết luận 65 –KL/TW ngày 04/3/2010 của ban bí thư Trung ương về tiếp tục thực hiện chỉ thị 30/BCT của Bộ Chính trị về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở, Nghị định 71-NĐ/CP của Chính phủ và các văn bản của ngành về thực hiện QCDC trong cơ quan đến tận cán bộ công nhân viên chức. Gắn thực hiện Nghị quyết Trung ương 4; Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Phong trào thi đua “Dân vận khéo” : tổ chức 2 buổi. 44 người tham gia.                                 
- Cấp ủy và chính quyền đã triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của cấp trên, của ngành có liên quan đến từng CB – GV - NV và người học.
- Đảm bảo cho CB – GV - NV – người học được tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các nội dung văn bản trước khi được ban hành, triển khai thực hiện. Trong đó đặc biệt là những văn bản có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CB-GV-CNV và học sinh như: kế hoạch năm học, kế hoạch tháng, kế hoạch tuần, các tiêu chuẩn thi đua trong năm học, khen thưởng kỷ luật học sinh, nội quy- quy chế của ngành, các quy định đối với CB-VC và học sinh, nội dung tổ chức hội nghị CB-VC.
2- Thực hiện QCDC gắn các giải pháp cải cách thủ tục hành chính, đổi mới phương pháp điều hành của chính quyền, đạo đức công vụ cán bộ công chức; Tổ chức tiếp dân, giải quyết đơn thư KNTC.
- Nhà trường đã xây dựng quy chế dân chủ cơ sở và phổ biến công khai đến các đoàn thể, các bộ phận, các tổ khối và toàn thể CB – GV – NV trong đơn vị để CB-GV-NV tham gia đóng góp ý kiến xây dựng.
- Tăng cường vai trò của BCH Công đoàn đối với Ban TTND trong việc giám sát thực hiện nghị quyết hội nghị CB-VC và thực hiện quy chế dân chủ tại đơn vị.
- Nhà trường cung cấp kịp thời hệ thống các văn bản có liên quan để Ban TTND chủ động trong việc xây dựng kế hoạch giám sát trong cả năm học.
- Thông qua Hội nghị CB-VC  để ban TTND nhìn nhận và đánh giá hoạt động và để CB-VC tham gia ý kiến nhằm giúp ban TTND thực hiện tốt hơn chức năng giám sát của mình.
3- Tổ chức hội nghị cán bộ công chức ngày 27 tháng 9 năm 2014
- Tổ chức cho đoàn viên công đoàn ®¨ng ký thi đua 21/21  người tham gia
- Tổ chức cho đoàn viên công đoàn ký cam kết bản thân và gia đình không vi phạm tệ nạn xã hội 21/21 người tham gia
- Đánh giá chất lượng hiệu quả thực hiện hội nghị CBCC
      Trong thời gian qua nhà trường đã thực hiện khá tốt việc tổ chức hội nghị CB-VC từ tổ đến cấp trường. Hội nghị thực sự là một diễn đàn và cơ hội tốt để CB-VC trong đơn vị tham gia đóng góp ý kiến trong tất cả các lĩnh vực mà CB-VC quan tâm từ đó thống nhất và đề ra được các biện pháp thực hiện hiệu quả.
Kế hoạch tháng được xây dựng và được thông qua để CB-CC góp ý trong phiên họp hội đồng đầu tháng, trước đó tổ chức đánh giá tình hình hoạt động của tháng trước. Tổ chức cho giáo viên đóng góp ý kiến cụ thể;
Các kế hoạch, chủ trương khác đều được đưa ra bàn bạc, điều chỉnh nếu hợp lý nhằm tăng tính chủ động của CB-GV-NV;
4. Kiểm tra, đánh giá Chương trình công tác năm; Quy chế hoạt động, phối hợp, quy định nội bộ: 
Nhận xét:
- Có quy chế hoạt động phối hợp nhà trưởng, công đoàn.
- Xây dựng được quy chế nội bộ.
5. Công khai các chế độ, chính sách, thu chi tài chính, mua sắm trang thiết bị; Xây dựng quy chế, quy trình luân chuyển, đề bạt, tuyển dụng, hợp dồng cán bộ trong đơn vị:
Công khai tài chính hàng quý, đầu năm dương lịch, tổ chức thảo luận quy chế chi tiêu nội bộ...
6. Kiện toàn Ban thực hiện QCDC ở đơn vị:
Kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở của trường TH số II Phúc Thành gồm các đồng chí có tên sau:
1. Đồng chí Nguyễn Trọng Công, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng - trưởng ban.
2.Đồng chí Nguyễn Công Ming, P.bí thư chi bộ, P.hiệu trưởng-P.ban thường trực.
3. Đồng chí Phạm Thị Trường, Chủ tịch công đoàn - Phó ban.
4. Đồng chí Nguyễn Thị Cúc, trưởng ban thanh tra nhân dân - uỷ viên.
5. Đồng chí Nguyễn Thị Ngân, tổ trưởng tổ 1,2,3 - uỷ viên. Thư ký
6. Đồng chí Nguyễn Thị Long, tổ trưởng tổ Văn phòng - uỷ viên.
7. Đồng chí Nguyễn Thị Hợi, Bí thư chi đoàn giáo viên - uỷ viên.
8. Đồng chí Nguyễn Thị Mai Anh, Tổng phụ trách - ủy viên.
 - Xây dựng quy chế hoạt động, phân công cụ thể từng thành viên, thực hiện chế độ báo cáo; Tổ chức sơ tổng kết.
-Trong năm học nhà trường luôn thực hiện tốt các hướng dẫn chỉ đạo của các cấp về công tác đánh giá, xếp loại công chức và thực hiện một cách công khai theo phương án: Cá nhân tự đánh giá, tổ chuyên môn đóng góp ý kiến và nhận xét, xếp loại. Hiệu trưởng họp hội đồng tư vấn để đóng góp ý kiến, sau đó Hiệu trưởng nhận xét, xếp loại và thông báo đến toàn thể CB - VC.
-Tổ chức thi giáo viên giỏi cấp trường theo đúng điều lệ Hội thi và cử giáo viên tham gia các cấp theo đúng quy định và chỉ tiêu của ngành.
-Cuối năm học, tổ chức bình xét thi đua theo các danh hiệu đã đăng ký từ đầu năm học và theo đúng quy định về thi đua, khen thưởng. Xây dựng tiêu chí thi đua hàng năm, bình xét công khai, nghiêm minh đúng theo hướng dẫn. Gắn thi đua với xếp loại công chức, xếp loại chuẩn nghề nghiệp…
 
-Thực hiện đánh giá, xếp loại học sinh theo đúng theo thông tư 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ GD-ĐT và thông báo hàng tháng, học kỳ đến học sinh, phụ huynh và niêm yết công khai kết quả chất lượng toàn trường theo từng học kỳ. Tổ chức coi và chấm kiểm tra nghiêm túc theo đúng quy định.
-Đánh giá hạnh kiểm của học sinh cuối học kỳ và cuối năm luôn được tiến hành bình xét, sau đó GVCN tham khảo thêm ý kiến của Tổng phụ trách, GVBM trước khi trình Hiệu trưởng duyệt và thông báo đến học sinh và phụ huynh.
-Xây dựng được kế hoạch quy trình, kế hoạch đánh giá
          -Thực hiện tốt vai trò lãnh đạo tuyệt đối và toàn diện của chi bộ đối với các tổ chức, đoàn thể và nhà trường.
-Dân chủ đảm bảo phải đi đôi với nề nếp, kỷ cương. Dân chủ phải đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng.
-Trong năm nhà trường kết hợp với công đoàn lấy ý kiến nhận xét kết nạp và chuyển đảng chính thức; đồng thời có những ý kiến đóng góp xây dựng đảng viên, xây dựng chi bộ.
-Hoạt động của các đoàn thể trong nhà trường háng tháng, năm luôn được đưa ra để đoàn viên tham gia đóng góp ý kiến từ đó đã có nhiều ý kiến thiết thực góp phần hoàn thành nhiệm vụ. Kết quả trong năm tất cả các đoàn thể đều đạt vững mạnh, xuất sắc.
7. Thực hiện các hoạt động nhân đạo từ thiện, ủng hộ quỹ người nghèo, mối quan hệ giữa cơ quan với các đơn vị và địa phương.
Thực hiện tốt, đầy đủ.
8. Hệ thống sổ sách văn bản thực hiện QCDC.
              Đầy đủ.
9. Đánh giá hiệu quả thực hiện QCDC với nhiệm vụ chuyên môn và xây dựng cơ quan.
                Thực hiện tốt.
10. Những tồn tại, hạn chế đáng chú ý:
+ Những điểm mạnh:
- Trong thời gian qua việc thực hiện quy chế dân chủ ở đơn vị tương đối tốt, từ đó huy động được sức mạnh trí tuệ của tập thể CB – GV – NV trong nhà trường; tạo cơ sở, tiền đề thuận lợi cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường.
- Nhờ thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở mà nhà trường đã phát huy được tiềm năng, trí tuệ của tập thể trong việc tham gia xây dựng nhà trường và các tổ chức đoàn thể ngày càng vững mạnh.
- Xây dựng tốt khối đoàn kết nội bộ trong cơ quan. Tạo điều kiện để CB - VC trao đổi thẳng thắn, bình đẳng, dân chủ và xây dựng trong góp ý, phê bình đối với CB-VC và hoạt động của nhà trường và các đoàn thể.
+ Những tồn tại hạn chế:
Trong quá trình thực hiện quy chế dân chủ trong đơn vị còn thể hiện một số hạn chế  cần khắc phục là:
- Tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình tuy đã có chuyển biến nhưng chưa thật sự rõ nét và hiệu quả của họat động này còn hạn chế. Việc góp ý xây dựng kế hoạch, xây dựng  các quy chế, nội quy của đơn vị, tinh thần góp ý xây dựng cách tổ chức hoạt động của nhà trường, các bộ phận tuy có phần tích cực nhưng chưa có chiều sâu, thiếu cụ thể; tinh thần làm chủ đơn vị của CB – VC chưa được phát huy đúng mức.
-Việc thực hiện chế độ 3 công khai chưa được triển khai cụ thể theo quy định (Thực hiện bảng 3 công khai về: Chất lượng, đội ngũ và tài chính)
+ Bài học kinh nghiệm:
-Muốn thực hiện tốt dân chủ cơ sở trước tiên phải xây dựng được quy chế và kế hoạch cụ thể về việc xây dựng dân chủ cơ sở và có sự đồng thuận và nhất trí cao của toàn thể CBVC trong đơn vị.
-Trước hết người Hiệu trưởng , các đoàn thể trong nhà trường phải gương mẫu và nghiêm túc thực hiện các quy định của quy chế này. Đồng thời phải quan tâm, tạo điều kiện cho các cá nhân và các tổ chức trong nhà trường phát huy được vai trò của mình trong việc tham gia thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và phát huy quyền làm chủ của mình.
-Nghiêm túc và thường xuyên thực hiện công khai mọi hoạt động trong nhà trường với tinh thần “CB-GV-NV biết, CB-GV-NV bàn, CB-GV-NV  làm, CB-GV-NV kiểm tra” để cùng nhau thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.
- Dù thực hiện bằng cách nào thì cũng phải đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch trong các hoạt động của nhà trường và các tổ chức.
11.  Tâm tư nguyện vọng, kiến nghị đề xuất
                 Không
Trên đây là toàn bộ báo cáo thực hiện quy chế dân chủ của đơn vị tiểu học số II Phúc Thành năm  2014.
 
                                                                                 HIỆU TRƯỞNG
 
 
                                                                                         Nguyễn Trọng Công
 

Video

Loading the player...

Hình ảnh

Ứng dụng tiện ích

Liên kết website

Thành viên

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 5

Hôm nayHôm nay : 34

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 2202

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 214685

may loc nuoc
thi cong QC
Bluesky