Trang nhất » Giới thiệu

Quy che phối hợp

Nhµ trƯ­êng - c«ng ®oµn               céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
 TRƯỜNG TH SỐ II PHÚC THÀNH                       §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

 
 
 

                                        Phúc Thành, ngày 6 tháng 9 năm 2015

 

 Quy chÕ

VÒ viÖc phèi hîp c«ng t¸c gi÷a Nhµ tr­ưêng vµ C«ng ®oµn

                                           năm học 2015 -2016
- C¨n cø chØ thÞ sè 30 – CT/TW ngµy 18 th¸ng 02 n¨m 1998 cña Bé ChÝnh trÞ TW §¶ng vÒ x©y dùng vµ thùc hiÖn quy chÕ d©n chñ ë c¬ së.
- C¨n cø vµo nghÞ ®Þnh sè 71/1998/N§-CP ngµy 08/9/1998 cña ChÝnh phñ
ban hµnh quy chÕ thùc hiÖn d©n chñ trong ho¹t ®éng cña c¬ quan vµ quyÕt ®Þnh sè 04/2000 BGD-§T ngµy 01/3/2000 cña Bé tr­ưëng Bé Gi¸o dôc- §µo t¹o ban hµnh quy chÕ thùc hiÖn d©n chñ trong trư­êng häc.

- C¨n cø LuËt C«ng ®oµn - Luật số 12/2012/QH 13 của Quốc hội : LUẬT CÔNG ĐOÀN, thực hiện từ Ngày 1 tháng 1 năm 2013.

- C¨n cø Th«ng tư 12/TT-LT cña Bé GD-§T vµ C§GD ViÖt Nam quy ®Þnh vÒ mèi quan hÖ phèi hîp c«ng t¸c gi÷a c¸c cÊp chÝnh quyÒn vµ c«ng ®oµn trong ngµnh Gi¸o dôc - §µo t¹o.
- C¨n cø theo hư­íng dÉn cña Phßng Gi¸o dôc vµ C«ng ®oµn Gi¸o dôc Yên Thành
Nhµ trư­êng vµ C«ng ®oµn tr­ưêng Tiểu học số II PhúcThµnh thèng nhÊt thùc hiÖn mét sè quy ®Þnh vÒ tr¸ch nhiÖm, mèi quan hÖ phèi hîp c«ng t¸c gi÷a Nhµ trưêng vµ C«ng ®oµn  năm học 2015 -2016 như sau:

Chư­¬ng I

 Nguyªn t¾c chung
        §iÒu 1: C«ng ®oµn lµ tæ chøc chÝnh trÞ x· héi cña giai cÊp c«ng nh©n vµ ngư­êi lao ®éng, cïng víi ChÝnh quyÒn c¸c cÊp ch¨m lo b¶o vÖ quyÒn lîi chÝnh ®¸ng cña ng­ưêi lao ®éng; ®¹i diÖn vµ tËp hîp ng­ưêi lao ®éng tham gia qu¶n lý c¬ quan, ®¬n vÞ, qu¶n lý kinh tÕ- x· héi vµ qu¶n lý Nhµ n­ưíc, tæ chøc ®éng viªn ngư­êi lao ®éng ph¸t huy vai trß lµm chñ tËp thÓ lµm chñ ®Êt n­ưíc, thùc hiÖn nghÜa vô c«ng d©n, x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc ViÖt nam XHCN.
    Quan hÖ c«ng t¸c gi÷a Nhµ trư­êng vµ C«ng ®oµn lµ hîp t¸c, t«n träng quyÒn ®éc lËp cña mçi tæ chøc. HiÖu tr­ưëng nhµ tr­ưêng khi thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý cña m×nh mµ cã liªn quan ®Õn tr¸ch nhiÖm vµ lîi Ých cña CBGV vµ ngư­êi lao ®éng nhÊt thiÕt ph¶i cã sù phèi hîp, bµn b¹c, thèng nhÊt víi ®¹i diÖn C«ng ®oµn nhµ trư­êng.
 
                                               Ch­ư¬ng II:

Thùc hiÖn d©n chñ trong c¬ quan tr­Ưêng häc

        §iÒu 2: L·nh ®¹o nhµ tr­ưêng khi x©y dùng ch­ư¬ng tr×nh kÕ ho¹ch c«ng t¸c häc kú, n¨m häc vµ dµi h¹n cña ®¬n vÞ m×nh cÇn göi trư­íc v¨n b¶n dù th¶o kÕ hoach c«ng t¸c cho BCH C«ng ®oµn ®Ó nghiªn cøu chuÈn bÞ ý kiÕn ®ãng gãp.
       §iÒu 3: L·nh ®¹o nhµ tr­ưêng vµ BCH C«ng ®oµn cã tr¸ch nhiÖm chuÈn bÞ néi dung, tæ chøc ®¹i héi C«ng nh©n viªn chøc, chØ ®¹o, theo dâi, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn NghÞ quyÕt cña §¹i héi CNVC ®Ò ra phï hîp víi chøc n¨ng cña mçi tæ chøc.
      §iÒu 4: BCH C«ng ®oµn vµ l·nh ®¹o nhµ trư­êng phèi hîp chØ ®¹o qu¸ tr×nh thùc hiÖn d©n chñ, c«ng khai trong viÖc x©y dùng quy ho¹ch c¸n bé qu¶n lý theo quy ®Þnh cña Bé GD - §T vµ c¸c cÊp cã thÈm quyÒn.
       §iÒu 5: Khi cÇn thiÕt, C«ng ®oµn tæ chøc ®èi tho¹i gi÷a tËp thÓ lao ®éng víi thñ trư­ëng ®¬n vÞ, tæ chøc h÷u quan ®Ó gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn quyÒn, nghÜa vô vµ lîi Ých cña ngư­êi lao ®éng.
Chư­¬ng III:

Tæ chøc qu¶n lý phong trµo thi ®ua
      §iÒu 6: HiÖu tr­ưëng nhµ trư­êng vµ Chñ tich C«ng ®oµn cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc, chØ ®¹o phong trµo thi ®ua cña nhµ trư­êng phï hîp víi yªu cÇu cña tõng thêi kú, ®Æc ®iÓm vµ ®èi t­ưîng vËn ®éng ®Ó cã hiÖu qu¶ thiÕt thùc. Sau khi bµn b¹c, thèng nhÊt víi Chñ tÞch C«ng ®oµn HiÖu trư­ëng nhµ trư­êng quyÕt ®Þnh môc tiªu, néi dung, chÕ ®é khen thư­ëng vµ phèi hîp víi C«ng ®oµn s¬ kÕt, tæng kÕt, ®¸nh gi¸ phong trµo thi ®ua, quyÕt ®Þnh khen th­ưëng tËp thÓ, c¸ nh©n ®¹t thµnh tÝch xuÊt s¾c.
    §iÒu 7: BCH C«ng ®oµn cã tr¸ch nhiÖm ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p chØ ®¹o, ®éng viªn gi¸o dôc quÇn chóng h¨ng h¸i thi ®ua thùc hiÖn c¸c môc tiªu, ®Þnh møc ®Ò ra, tæ chøc c¸c héi nghÞ chuyªn ®Ò ®Ó trao ®æi kinh nghiÖm chØ ®¹o phong trµo, ph¸t hiÖn vµ nh©n réng ®iÓn h×nh tiªn tiÕn, vËn ®éng CBGV nghiªn cøu, øng dông c¸c ®Ò tµi khoa häc, SKKN ®· ®óc kÕt vµo gi¶ng d¹y vµ c¸c mÆt c«ng t¸c, häp mÆt biÓu dư¬ng, cæ vò kÞp thêi c¸c c¸ nh©n, tËp thÓ tiªn tiÕn nhÊt cña phong trµo.
Chư­¬ng IV:
Tr¸ch nhiÖm cña Chñ tÞch C«ng ®oµn vµ BCH C«ng ®oµn nhµtrƯêng trong viÖc kiÓm tra, gi¸m s¸t vµ b¶o vÖ quyÒn lîi chÝnh ®¸ng, hîp ph¸p, ch¨m lo ®êi sèng ng­Ưêi lao ®éng
      §iÒu 8: L·nh ®¹o nhµ tr­ưêng vµ BCH C«ng ®oµn nhµ tr­ưêng cã tr¸ch nhiÖm phæ biÕn ®Çy ®ñ, kÞp thêi c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch cña Nhµ n­ưíc, cña Ngµnh ®Õn CBGV vµ ng­ưêi lao ®éng ®Ó quÇn chóng theo dâi, gi¸m s¸t vµ thùc hiÖn.
      §iÒu 9: Chñ tÞch C«ng ®oµn nhµ tr­ưêng ®­ưîc tham gia c¸c Héi ®ång: Héi ®ång n©ng bËc l­ư¬ng, Héi ®ång kû luËt, Thi ®ua khen th­ưëng; tham gia c¸c ban víi tư­ c¸ch lµ ®¹i diÖn cho CBGV vµ ngư­êi lao ®éng ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô chÝnh trÞ cña Ngµnh vµ ®Þa phư­¬ng.
      Khi bµn vÒ nh÷ng vÊn ®Ò cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn quyÒn vµ lîi Ých cña n÷ c¸n bé gi¸o viªn th× mêi ®¹i diÖn Ban n÷ c«ng cïng tham gia.
      §iÒu 10: BCH C«ng ®oµn cã quyÒn tæ chøc kiÓm tra hoÆc phèi hîp víi c¸c tæ chøc h÷u quan kiÓm tra viÖc chÊp hµnh ph¸p luËt vÒ hîp ®ång lao ®éng, cho th«i viÖc, tiÒn lư­¬ng, tiÒn th­ưëng, b¶o hé lao ®éng, b¶o hiÓm x· héi, sö dông quü phóc lîi vµ c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch kh¸c cã liªn quan ®Õn nghÜa vô,  quyÒn, lîi Ých cña ngưêi lao ®éng. L·nh ®¹o nhµ tr­ưêng cã tr¸ch nhiÖm ®¸p øng c¸c yªu cÇu cña viÖc kiÓm tra vµ xem xÐt gi¶i quyÕt nh÷ng kiÕn nghÞ cña ®¹i diÖn C«ng ®oµn.
   BCH C«ng ®oµn nhµ trư­êng chØ ®¹o ho¹t ®éng cña Ban thanh tra nh©n d©n trong nhµ tr­ưêng theo ®óng quy ®Þnh cña Nhµ n­ưíc.
   §iÒu 11: BCH C«ng ®oµn bµn b¹c víi thñ tr­ưëng ®¬n vÞ tæ chøc lËp  kÕ ho¹ch x©y dùng vµ sö dông quü tù cã cña ®¬n vÞ m×nh. C«ng ®oµn ®­ưîc qu¶n lý vµ sö dông quü phóc lîi tËp thÓ, cã sù tham gia cña thñ tr­ưëng ®¬n vÞ vµ ®­ưa ra Héi nghÞ CNVC quyÕt ®Þnh.
Chư­¬ng V:

X©y dùng bé m¸y tæ chøc cña nhµ tr­Ưêng
vµ tæ chøc C«ng ®oµn nhµ tr­Ưêng
      §iÒu 12: L·nh ®¹o nhµ trư­êng cã tr¸ch nhiÖm phèi hîp víi BCH C«ng ®oµn x©y dùng quy ho¹ch c¸n bé C«ng ®oµn cïng víi viÖc x©y dùng quy ho¹ch c¸n bé qu¶n lý nhµ tr­ưêng.
 
Ch­ư¬ng VI:
§¶m b¶o ®iÒu kiÖn ph­Ư¬ng tiÖn cÇn thiÕt
cho ho¹t ®éng c«ng ®oµn
    §iÒu 13: HiÖu trư­ëng nhµ trư­êng cã tr¸ch nhiÖm t¹o ®iÒu kiÖn vÒ c¸c ®iÒu kiÖn, ph­ư¬ng tiÖn lµm viÖc cho tæ chøc C«ng ®oµn (Theo ®iÒu14 LuËt C«ng ®oµn vµ ®iÒu 17 NghÞ ®Þnh 133/HTBT), hç trî mét phÇn kinh phÝ ®Ó C«ng ®oµn ho¹t ®éng.
   §iÒu 14: C¸n bé C«ng ®oµn ®­ưîc C«ng ®oµn cÊp trªn triÖu tËp ®i häp, dù héi nghÞ,...®ư­îc nhµ trư­êng t¹o ®iÒu kiÖn thanh to¸n c«ng t¸c phÝ theo chÕ ®é c«ng t¸c hiÖn hµnh.
   §iÒu 15: Khi thuyªn chuyÓn ®¬n vÞ c«ng t¸c ®èi víi c¸n bé chñ chèt C«ng ®oµn, HiÖu tr­ưëng nhµ tr­ưêng cÇn trao ®æi thèng nhÊt víi Chñ tÞch C«ng ®oµn
 
Ch­ư¬ng VII
PhƯ­¬ng thøc lµm viÖc
 
   §iÒu 16: C¸c cuéc giao ban ®Þnh kú, vµ c¸c héi nghÞ s¬ kÕt, tæng kÕt, phæ biÕn nh÷ng c«ng t¸c lín cña ngµnh, cña nhµ trư­êng, ®¹i diÖn c«ng ®oµn ®ư­îc mêi tham dù ®Ó ®ãng gãp ý kiÕn, cïng tham gia qu¸n triÖt nh÷ng c«ng t¸c cña ngµnh vµ ho¹t ®éng C«ng ®oµn.
    HiÖu trư­ëng nhµ tr­ưêng ®­ưîc mêi tham dù héi nghÞ ®Þnh kú cña Ban chÊp hµnh C«ng ®oµn ®Ó th«ng b¸o nh÷ng chñ trư­¬ng c«ng t¸c lín cña ngµnh, cña nhµ trư­êng vµ ®ãng gãp ý kiÕn cho ho¹t ®éng C«ng ®oµn.
   §iÒu 17: Héi nghÞ liªn tÞch gi÷a l·nh ®¹o nhµ trư­êng vµ BCH C«ng ®oµn ®­­­­­ư­îc tæ chøc ®Þnh kú mçi n¨m mét lÇn tr­­ư­íc khi tæng kÕt n¨m häc, do C«ng ®oµn chñ ®éng chuÈn bÞ ®Ó ®¸nh gi¸ viÖc thùc hiÖn quy chÕ phèi hîp.

Ch­ư¬ng VIII

§iÒu kho¶n thi hµnh
    §iÒu 18: L·nh ®¹o nhµ trư­­êng cïng Ban chÊp hµnh C«ng ®oµn cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc cho tËp thÓ CBGV, §oµn viªn c«ng ®oµn thùc hiÖn nghiªm tóc quy chÕ nµy.
 Ban chÊp hµnh C«ng ®oµn cïng víi c¸c tæ tr­ư­ëng C«ng ®oµn cã tr¸ch nhiÖm thưêng xuyªn gi¸m s¸t, ®«n ®èc chÝnh quyÒn thùc hiÖn ®óng nh÷ng ®iÒu kho¶n ®· quy ®Þnh trong quy chÕ nµy. C«ng ®oµn cã quyÒn kiÕn nghÞ xö lý nh÷ng tËp thÓ, c¸ nh©n cè ý lµm tr¸i hoÆc thùc hiÖn chư­a ®óng quyÒn vµ tr¸ch nhiÖm cña C«ng ®oµn ®· ®ư­îc LuËt c«ng ®oµn vµ NghÞ ®Þnh 133/H§BT (Nay lµ ChÝnh phñ) ban hµnh.
   §iÒu 19: C¨n cø vµo Quy chÕ nµy, nhµ tr­ưêng cïng C«ng ®oµn x©y dùng mèi quan hÖ phèi hîp c«ng t¸c cho phï hîp víi thùc tÕ cña ®¬n vÞ.
   §iÒu 20: Quy chế này thực hiện trong năm học 2015 – 2016. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn Quy chÕ nÕu cã g× vư­íng m¾c, kh«ng phï hîp hoÆc cã nh÷ng yªu cÇu míi do mçi bªn ®Æt ra cÇn b¸o c¸o lªn cÊp trªn ®Ó nghiªn cøu söa ®æi vµ h­ưíng dÉn thi hµnh.
      Thay mÆt nhµ tr­Ưêng                                            TM BCH C«ng ®oµn

              HiÖu tr­ưëng                                                            Chñ tÞch

 
 
 
 
Nguyễn Trọng Công                                                           Phạm Thị Trường

 

Video

Loading the player...

Hình ảnh

Ứng dụng tiện ích

Liên kết website

Thành viên

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 3

Hôm nayHôm nay : 49

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 2217

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 214700

may loc nuoc
thi cong QC
Bluesky