Trang nhất » Giới thiệu

Quyết định, quy chế tiếp công dân.

                PHÒNG GD&ĐT YÊN THÀNH                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
              TRƯỜNG TH SỐ II PHÚC THÀNH                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
         Số:      ./QĐHTr                       Phúc Thành, ngày         tháng       năm 2015
   
 
QUYẾT ÐỊNH
Về việc ban hành Quy chế tiếp công dân


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TH SỐ II PHÚC THÀNH
 
     - C¨n cø vµo §iÒu lÖ tr­êng TiÓu häc ban hµnh kÌm theo Th«ng t­  sè 41/2010/Q§-BGD&§T ngµy 30 th¸ng 12 n¨m 2010 cña Bé Gi¸o Dôc vµ §µo T¹o .
-         Căn cứ  luật số 42/2013/QH 13 - Luật tiếp công dân ngày 25 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
-         Căn cứ nghị định 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 quy định chi tiết một số điều luật tiếp công dân.

QUYẾT  ĐỊNH

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này là Quy chế tiếp công dân trong phạm vi trường Tiểu học số II Phúc Thành
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.
Ðiều 3. Tất cả Cán bộ, giáo viên và nhân viên của nhà trường có trách nhiệm thực hiện Quy chế tiếp công dân kèm theo Quyết định này..
                                                                                                 HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Phòng GD&ĐT (Báo cáo);
- Ban đại diện CMHS (Phối hợp);
- Lưu VP   .                                                                                  Nguyễn Trọng Công      
                                PHÒNG GD&ĐT YÊN THÀNH                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH SỐ II PHÚC THÀNH                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:      ./QC                     Phúc Thành, ngày         tháng       năm 2015
   
 
                                                                      
QUY CHẾ TIẾP CÔNG DÂN
(Ban hành kèm theo Quyết định số:    /QĐHTr ngày     tháng     năm 2015
của Hiệu trưởng trườngTiểu học số II Phúc Thành)

                    I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
1) Ban Giám Hiệu, các bộ phận trong nhà trường có trách nhiệm tổ chức tiếp công dân đến trình bày khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại trụ sở của trường;
2) Phòng tiếp công dân đặt tại Phòng Hiệu trưởng; nơi tiếp công dân phải niêm yết lịch tiếp công dân và nội qui tiếp công dân; trình tự thủ tục khiếu nại,tốcáo.
3) Mục đích của việc tiếp dân:
- Tiếp nhận những phản ánh, thông tin, kiến nghị, những vấn đề có liên quan đến việc thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về Giáo dục và Đào tạo;
- Tiếp nhận khiếu nại, tố cáo về những vi phạm trong chấp hành chính sách, pháp luật về Giáo dục - Đào tạo và những vấn đề trong hoạt động của Nhà trường, giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền;
- Hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo đúng quy định.
II. CÔNG DÂN CÓ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ:
1. Xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy mời, giấy hẹn làm việc cho cán bộ tiếp công dân. Trường hợp nhiều người (02 người trở lên) đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về cùng một nội dung phải cử 01 người đại diện để trình bày với cán bộ tiếp công dân. 
2. Không được lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để gây rối trật tự nơi tiếp công dân; vu cáo, xúc phạm uy tín, danh dự của cơ quan nhà nước, người thi hành nhiệm vụ; không được mang theo các vật dễ cháy, nổ, chất độc hoặc hung khí vào nơi tiếp công dân.
3. Tuân thủ nội qui tiếp công dân và thực hiện theo sự hướng dẫn của cán bộ tiếp công dân.
4. Trình bày trung thực sự việc, cung cấp tài liệu có liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của mình và chịu trách nhiệm về tính chính xác đối với những nội dung đã trình bày và các tài liệu đã cung cấp.
5. Ký xác nhận hoặc điểm chỉ nội dung đã trình bày với cán bộ tiếp công dân. Khi trình bày xong sự việc và nộp đơn khiếu nại tố cáo, các tài liệu liên quan (nếu có), công dân trở về chờ kết quả giải quyết.
6. Yêu cầu được thông báo kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo bằng văn bản; Yêu cầu được giữ bí mật họ, tên, địa chỉ, bút tích hoặc nội dung ghi âm lời nói của mình khi thực hiện quyền tố cáo.
7. Được quyền khiếu nại, tố cáo về những hành vi sai trái, cản trở, gây phiền hà, sách nhiễu của cán bộ tiếp công dân với Hiệu trưởng nhà trường và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Luật khiếu nại, tố cáo.
 II. CÁN BỘ TIẾP CÔNG DÂN CÓ NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN:
1. Trang phục phải chỉnh tề, tự giới thiệu tên, chức vụ của mình để công dân được tiếp biết. Thực hiện đúng các quy định về tiếp công dân của Nhà nước và của nhà trường.
 2. Yêu cầu công dân trình bày đầy đủ, rõ ràng những nội dung khiếu nại, tố cáo, lý do và những yêu cầu giải quyết, cung cấp các tài liệu, chứng cứ liên quan đến khiếu nại, tố cáo. Lắng nghe, ghi chép đầy đủ nội dung do công dân trình bày vào sổ tiếp công dân và đọc lại trước khi công dân ký tên hoặc điểm chỉ vào bản ghi nội dung.
3. Nếu khiếu nại, tố cáo có căn cứ, đúng thẩm quyền giải quyết của nhà trường thì phải tiếp nhận đơn, báo cáo cho Hiệu trưởng để xem xét, giải quyết. Các tài liệu, giấy tờ có liên quan đến việc khiếu nại, tố cáo do công dân cung cấp được tiếp nhận và phải viết biên nhận đầy đủ.
4. Nếu khiếu nại, tố cáo đã được cơ quan có thẩm quyền xem xét, có văn bản hoặc quyết định giải quyết cuối cùng đúng chính sách pháp luật thì trả lời rõ và yêu cầu công dân chấp hành.
5. Những khiếu nại, tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết của nhà trường, phải hướng dẫn công dân đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Trường hợp khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị không thuộc thẩm quyền giải quyết của nhà trường, nhưng nội dung có tính bức xúc, phức tạp nếu không xử lý ngay sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng, dẫn đến hủy hoại tài sản nhà nước, tập thể; xâm hại đến tính mạng công dân; làm mất an ninh trật tự an toàn xã hội thì phải ghi nhận và báo cáo ngay cho Hiệu trưởng để có biện pháp chỉ đạo, xử lý kịp thời.
 6. Được quyền từ chối không tiếp những công dân vi phạm quy chế, nội qui tiếp công dân, những người đang trong tình trạng không làm chủ được hành vi của mình. 
7. Giữ bí mật họ, tên, địa chỉ, bút tích của người tố cáo khi người tố cáo yêu cầu. 
8. Nghiêm cấm việc cản trở, gây phiền hà, sách nhiễu đối với công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.
                                                                                              HIỆU TRƯỞNG:   
Nơi nhận:     
- Như điều 4;
- Phòng GD&ĐT  (báo cáo);                                    
- Ban đại diện CMHS(Phối hợp);  
                                         Nguyễn Trọng Công
- Lưu VP.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      PHÒNG GD&ĐT YÊN THÀNH                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH SỐ II PHÚC THÀNH                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:      ./TB Phúc Thành, ngày         tháng       năm 2015
 
THÔNG BÁO
 Lịch tiếp công dân của Trường TH số II Phúc Thành
Năm học 2015-2016

Căn cứ Điều lệ trường Tiểu học;
Căn cứ hướng dẫn của Phòng Giáo dục và Đào tạo Yên Thành;
Trường Tiểu học số II Phúc Thành thông báo lịch tiếp công dân như sau
1. Lịch tiếp công dân:
   Hiệu trưởng nhà trường tiếp công dân định kỳ vào ngày 15 của tháng, nếu trùng vào ngày Lễ thì sẽ tiếp công dân vào ngày làm việc tiếp theo.
 Trường hợp Hiệu trưởng bận công tác đột xuất sẽ  ủy quyền cho Phó hiệu trưởng tiếp công dân thay Hiệu trưởng.
2. Địa điểm tiếp công dân:
                Phòng Hiệu Trưởng.
3. Thời gian tiếp công dân: 
           - Buổi sáng: 7h30 đến 11h00
           - Buổi chiều: 14h00 đến 16h00
    Trường tiểu học số II Phúc Thành xin trân trọng thông báo./.
  Nơi nhận:                                                                HIỆU TRƯỞNG:
- Phòng GD&ĐT (Báo cáo)
- Các tổ chuyên môn(Thực hiện);
- Ban đại diện CMHS(Phối hợp);
- Lưu VP
                                                                          Nguyễn Trọng Công                                                                                                        

 

Video

Loading the player...

Hình ảnh

Ứng dụng tiện ích

Liên kết website

Thành viên

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 2

Hôm nayHôm nay : 27

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 2195

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 214678

may loc nuoc
thi cong QC
Bluesky