Trang nhất » Tin Tức » Trang truyền thống » Giới thiệu

Báo cáo tong ket, kế hoạch năm hoc 2015-2016

Thứ sáu - 18/03/2016 15:19
Phßng GD&§T Yªn Thµnh          céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam
TRƯỜNG TH SỐ II PHÚC THÀNH                    §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc
       
   
 
 

                                                   Phúc Thành, ngµy  25  th¸ng  8  n¨m 2015.
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ
VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2014 - 2015
KÕ HO¹CH N¡M HäC 2015 - 2016
 
Phần thứ nhất: BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ
VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2014 - 2015.
Phát triển và duy trì sỹ số :
-         Số học sinh Tiểu học đầu năm học  : 168 Em.
-         Số trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đầu năm học : 39 Em.
-         Số học sinh Tiểu học tại thời điểm tháng 5 : 168 Em.
-         Số học tiểu học bỏ học trong năm : 0  học sinh ( lý do........)
-         Số học sinh khuyết tật đang học tại trường: 01 Em.
   2.Thùc hiÖn phong trµo thi ®ua vµ c¸c cuéc vËn ®éng :
-  C«ng ®oµn vµ Nhµ trư­­­êng ®· phèi hîp tæ chøc tèt c¸c phong trµo thi ®ua chµo mõng c¸c ngµy lÔ lín chỉ đạo giáo viên tăng cường tích hợp, lồng ghép các nội dung của các cuộc vận động, các phong trào thi đua vào các hoạt động giáo dục và các môn học.
- Thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo, coi trọng việc rèn luyện phẩm chất, lối sống, lương tâm nghề nghiệp; tạo cơ hội, động viên, khuyến khích giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục học tập và sáng tạo; ngăn ngừa và đấu tranh kiên quyết với các biểu hiện vi phạm pháp luật và đạo đức nhà giáo.
- Tổ chức tốt các hoạt động sinh hoạt tập thể, giáo dục NGLL, tạo môi trường học tập thân thiện, tích cực và hiệu quả.Chú trọng giáo dục đạo đức, kĩ năng sống cho học sinh thông qua các môn học, hoạt động giáo dục và xây dựng quy tắc ứng xử văn hoá. Nhà trường chủ động phối hợp với gia đình và cộng đồng cùng tham gia chăm lo giáo dục đạo đức và kĩ năng sống cho học sinh. Đẩy mạnh các giải pháp nhằm xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp; đủ nhà vệ sinh sạch sẽ cho học sinh và giáo viên.
- Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí tích cực, các hoạt động văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian, dân ca, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, ngoại khoá phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà trường và địa phương. Hướng dẫn học sinh tự quản, chủ động tự tổ chức, điều khiển các hoạt động tập thể và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp
- Khèi 4,5 thùc hiÖn tèt c«ng t¸c ch¨m sãc c¸c di tÝch lÞch sö ®· ®¨ng ký ch¨m sãc víi phßng.
- VËn đéng ®­­­ưîc 100 % häc sinh tham gia b¶o hiÓm y tÕ, B¶o ViÖt .
  3. Thùc hiÖn ch­­­ư¬ng tr×nh, s¸ch gi¸o khoa vµ n©ng cao chÊt l­­­ưîng gi¸o dôc
- Thùc hiÖn nghiªm tóc ch­­ư¬ng tr×nh, s¸ch gi¸o khoa vµ n©ng cao chÊt lưîng d¹y häc theo ch­­­ư¬ng tr×nh d¹y häc 2 buæi/ ngµy, 35 tiÕt / tuÇn cho tÊt c¶ c¸c khèi líp. C¸c khèi líp ®Òu thùc hiÖn nghiªm tóc thêi khãa biÓu. Thực hiện tốt thông tư 30/2014 của Bộ GD&ĐT về đánh giá, xếp loại học sinh Tiểu học.
-   Hoµn thµnh ch­­­ư¬ng tr×nh n¨m häc ®óng kÕ ho¹ch. Tæ chøc thi kiÓm tra ®Þnh kú nhÑ nhµng, nghiªm tóc, ®¸nh gi¸ ®­­­ưîc chÊt lư­­­îng thùc chÊt cña häc sinh.
-  ChÊt l­­­ưîng d¹y häc :
-         Số lớp được tổ chức học tăng buổi là : 9 Lớp.
-         Số học sinh được học tăng buổi là : 168 Em.
-         Số lớp học 9 buổi / tuần: 9 Lớp ( số học sinh 168 Em )
-   Số lớp có tổ chức dạy ngoại ngữ : 9 lớp 
 
a)       - Đánh giá thường xuyên đối với tất cả các môn học, hoạt động giáo dục: Hoàn thành 100 %;
b)    - Đánh giá chất lượng cuối năm học các môn học theo quy định:
TT Khối Số HS của khối HS khuyết tật Kết quả đánh giá cuối năm
Phẩm chất Năng lực QT, KQ học tập Khen thưởng
1 I 39 0 39/39 39/39 39/39 20
2 II 36 0 36/36 36/36 36/36 23
3 III 33 0 33/33 33/33 33/33 21
4 IV 26 0 26/26 26/26 26/26 18
5 V 34 1 34/34 33/34 33/34 22
Tổng 168 1 168 167 167 104
    
4. C«ng t¸c phæ cËp GDTH ®óng ®é tuæi ;
- Duy tr× vµ gi÷ v÷ng sÜ sè tõ ®Çu n¨m. Phối hợp cả ba cấp học tiến hµnh ®iÒu tra xö lý sè liÖu, vµo phÇn mÒm.Hoµn thµnh tèt c«ng t¸c Phæ cËp gi¸o dôc TiÓu häc ®óng ®é tuæi ®¹t møc 2.
5. C«ng t¸c x©y dùng tr­­­ưêng chuÈn :
  Nhµ tr­­­ưêng ®· tõng b­­­ưíc ®Çu t­­­ư bæ sung c¸c yªu cÇu  cña trư­­­êng chuÈn như­­­:
- VËn ®éng ñng hé x©y dùng tñ s¸ch dïng chung cïng víi trÝch chi th­­ưêng xuyªn ®· mua s¾m ®­­­ưîc trªn 250 ®Çu s¸ch phôc vô gi¶ng d¹y vµ ®ñ s¸ch cho häc sinh m­­­ưîn dïng chung. Học sinh ủng hộ được  188  đầu sách truyện. Tổng trị giá 1.188 000 đ
( Một triệu một trăm tấm tám ngàn đồng)
- Giáo viên nhiệt tình giảng dạy, đầu tư nghiên cứu và có nhiều sáng kiến dạy học, làm được nhiều đồ dùng dạy học có giá trị kinh tế thấp nhưng giá trị sử dụng cao.
- Tham m­­­ưu UBND xã bổ sung x©y dùng c¬ së vËt chÊt ®¹t kÕt qu¶ tèt .
- Gi¸o viªn, c¸c em häc sinh th­­­ưêng xuyªn ch¨m sãc vÖ sinh tr­­­ưêng líp nªn quang c¶nh tr­­­ưêng, líp ngµy cµng khang trang s¹ch ®Ñp..
- Gi÷ v÷ng chÊt l­ưîng tr­ưêng chuÈn Quèc gia møc ®é 1.
6. X©y dùng ®éi ngò nhµ gi¸o vµ c¸n bé qu¶n lý :
- Thùc hiÖn tèt chñ ®Ò n¨m häc. Hµng th¸ng triÓn khai  häc tËp ®Çy ®ñ c¸c v¨n b¶n vÒ chñ tr­­­ư¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng, ph¸p luËt cña nhµ n­­­ưíc, cña ®Þa phư­­¬ng.
- Tæ chøc triÓn khai kÞp thêi, ®Çy ®ñ c¸c chuyªn ®Ò båi dư­­­ìng thư­­­êng xuyªn cho gi¸o viªn. C¸c tæ khèi ®· båi d­­­ưìng, tham gia tèt kú thi BDTX ®¹t kÕt qu¶ cao: 3 ®/c đạt khá = 15 %. 17 đ/c đạt giỏi = 85 %.
- Tæ chøc tèt ho¹t ®éng thùc tËp và ®óc rót kinh nghiÖm, ®Ó tÊt c¶ c¸c gi¸o viªn ®Òu cã ®iÒu kiÖn häc tËp n©ng cao chÊt l­­ưîng d¹y häc.
- Ban gi¸m hiÖu, tæ chuyªn m«n ®· tiÕn hµnh thanh tra ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i gi¸o viªn ®¹t kÕ ho¹ch. 100 % gi¸o viªn ®­­ưîc ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i.
 Trong ®ã :    -     Lo¹i tèt 13 ®/c ®¹t tû lÖ: 71,1 %.
-         Lo¹i kh¸ : 2 ®/c ®¹t tû lÖ: 28,9 %.
- Thùc hiÖn tèt ho¹t ®éng kiÓm tra th­­­ưêng xuyªn, kiÓm tra ®ét xuÊt ®óc rót kinh nghiÖm trong ho¹t ®éng d¹y häc.
7. C«ng t¸c kh¸c :
-         Hoµn thµnh c¸c b¸o c¸o kÞp thêi theo quy ®Þnh cña ngµnh.
-         Tham gia tèt c¸c ho¹t ®éng cña ®Þa phư­­­¬ng.
-         ¸p dông  tèt c«ng nghÖ th«ng tin trong c«ng t¸c qu¶n lý như­­­ sö dông phÇn mÒm qu¶n lý, phÇn mÒm phæ cËp, phÇn mÒm qu¶n lý c«ng chøc…
KÕt qu¶ thi ®ua : VÒ häc sinh :
-         Lªn líp 100 %. Hoµn thµnh chư­­¬ng tr×nh: 100 %. Đạt Kế hoạch
-         Häc sinh tiªu biÓu( HS giái xuất sắc): 52 em. Vư­ît Kế hoạch.
-          Học sinh giỏi huyện: 02 Em. Đạt chỉ tiêu.
·        Học sinh giỏi giải toán qua mạng cấp trường 47 Em( trong đó 10 giải nhất, 2 nhì, 8 giải 3).
·        Học sinh giỏi Tiếng Anh qua mạng cấp trường 19 Em( trong đó 4 giải nhất, 4 nhì, 3 giải 3).
·        Học sinh giữ vở sạch, viết chữ đẹp 35 Em
Gi¸o viªn:   - Gi¸o viªn giái huyÖn : 4 ®/c. Vượt Kế hoạch 01 giáo viên.
                   - ChiÕn sû thi ®ua cÊp c¬ së: 3 ®/c. 1 ®/c ®­ưîc Chñ tÞch UBND huyÖn khen cã thµnh tÝch xuÊt s¾c trong n¨m häc. Đạt Kế hoạch
 Tr­­ưêng :
-    §¹t tr­­ưêng đạt các tiêu chí trường tiên tiến. Đạt Kế hoạch.
-         §¹t  chất lượng tr­ưêng chuÈn quèc gia møc ®é 1. Đạt Kế hoạch
-         §¹t chuÈn phæ cËp GDTH ®óng ®é tuæi møc 2. Đạt Kế hoạch.
Tån t¹i cÇn kh¾c phôc :
-         Thùc hiÖn c¸c cuéc vËn ®éng, các phong trào thi đua còn mang tính chất ganh đua mà chưa thực sự thi đua nên hiệu quả chưa được như mong muốn.
-         Chư­­a tÝch cùc tham gia ho¹t ®éng tËp thÓ, cßn kho¸n tr¾ng cho Tæng phô tr¸ch ®éi.
-         Mét sè gi¸o viªn chư­­­a nhiÖt t×nh, ch­­ưa cã ý thøc th­ưêng xuyªn trong gi¸o dôc ®¹o ®øc lèi sèng cho häc sinh.
-         ChÊt lư­­­îng d¹y häc kh«ng æn ®Þnh qua so s¸nh ®Çu n¨m víi cuèi häc kú I, cuèi n¨m häc.
-         Ho¹t ®éng c¸c c©u l¹c bé cßn trÇm.
-         T¸c phong lªn líp có lúc cßn chËm.
-         Ch­ưa ph¸t huy hÕt trang thiÕt bÞ d¹y häc ®· cã.
Nguyªn nh©n tån t¹i, bµi häc kinh nghiÖm :
Nguyên nhân:
-   Cơ sở vật chất chưa đáp ứng yêu cầu dạy học.
-         Mét sè gi¸o viªn cßn b»ng lßng víi thµnh tÝch ®· ®¹t ®­­ưîc nªn Ýt cè g¾ng thªm.
-         Tư­­­ t­­­ưëng nÆng vÒ chuyªn m«n cßn c¸c ho¹t ®éng kh¸c coi nh­­­ư cña ng­ưêi kh¸c nªn hiÖu qu¶ c¸c häat ®éng chư­­­a cao.
Bài học kinh nghiệm:
-         §Ó ®¹t ®ưîc kÕt qu¶ cao trong c¸c ho¹t ®éng tr­­­ưíc hÕt ®ã lµ tinh thÇn tù gi¸c, tÝch cùc trong mäi c«ng t¸c cña c¸n bé gi¸o viªn.
-         KÕ ho¹ch ®Ò ra cña nhµ tr­­­ưêng, của tæ chuyªn m«n, của c¸ nh©n ph¶i s¸t ®óng t×nh h×nh thùc tÕ vµ kÕ ho¹ch chØ ®¹o cña ngµnh. KÕ ho¹ch, vµ gi¶i ph¸p ph¶i cô thÓ.
-         T¨ng c­­­ưêng c«ng t¸c kiÓm tra, ®¸nh gi¸, nh¾c nhë khi kÕ ho¹ch ®· triÓn khai.                          
 
Phần thứ 2: NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2015 – 2016.
     :
§Æc ®iÓm , t×nh h×nh :
-         Trư­­­êng TiÓu häc sè II Phóc Thµnh cã 9 líp. Víi 193 häc sinh. T¨ng 25 Em. Häc sinh khuyÕt tËt 0 em .
-         Chia ra c¸c khèi líp :
Khèi I II III IV V Céng
Sè líp 2 2 2 2 1 9
Sè häc sinh 60 39 36 32 26 193
Trong ®ã n÷ 36 20 22 15 12 105
-         Tæng sè c¸n bé gi¸o viªn : 20. Trong ®ã :
-   Qu¶n lý : 2 Tr×nh ®é chuyªn m«n §¹i häc: 2 . Tr×nh ®é qu¶n lý  TC : 2.
Chính tri: Trung cấp 1, 1 sơ cấp
     - Gi¸o viªn : 15. Trong ®ã: Hîp ®ång huyÖn 1; Hîp ®ång tr­­­ưêng : 3
Tr×nh ®é chuyªn m«n: §¹i häc : 10 . Cao ®¼ng : 5.
Trong ®ã: - Gi¸o viªn tiÕng Anh : 01
                 - ThÓ dôc :                    0.
                 - Mü thuËt:                   01
                 - ¢m nh¹c :                  0
                 - Tæng phô tr¸ch :        01
                 - Tin häc :                    0.
                 - Gi¸o viªn v¨n hãa:    12.
- Phôc vô : 3 , Tr×nh ®é chuyªn m«n: TC : 2, sơ cấp 1  Biên chế 3;  
ThuËn lîi , khã kh¨n :
a . ThuËn lîi :
  §­­­­ùîc sù quan t©m cña phßng GD&§T huyÖn, cña §¶ng uû, UBND x· Phóc Thµnh .
  - C¸n bé gi¸o viªn, c«ng nh©n viªn trong nhµ tr­­­ưêng lu«n x©y dùng tèt khèi ®oµn kÕt nhÊt trÝ cao .
  - Gi¸o viªn cã tr×nh ®é chuyªn m«n trªn chuÈn ®¹t 100 %.
-  Héi cha mÑ häc sinh lu«n quan t©m gióp ®ì.
- Tæ chøc C«ng ®oµn, Chi §oµn, Liªn ®éi ho¹t ®éng tÝch cùc thùc sù thóc ®Èy ho¹t ®éng chuyªn m«n. Thùc hiÖn tèt c¸c cuéc vËn ®éng trong ®¬n vÞ .
b.  Khã kh¨n:
-         §êi sèng kinh tÕ cña nh©n d©n cßn cã nhiÒu khã kh¨n.
-         NhËn thøc vµ sù quan t©m tíi viÖc häc tËp cña con em cña mét sè phô huynh cßn h¹n chÕ.
-         Trang thiết bị dạy học ch­­­­ưa ®¸p øng yªu cÇu d¹y häc.
-         Thêi tiÕt m­a lò häc sinh kh«ng đi qua trµn ®­îc nªn nhiÒu em ph¶i nghØ häc
-         Quy mô trường hạng 3 Số lớp, số học sinh trên lớp đạt tỷ lệ thấp.
     Tõ khã kh¨n, thuËn lîi và Trên cơ sở phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những khó khăn trong năm học 2014 - 2015.  Thùc hiÖn kÕ ho¹ch, nhiÖm vô n¨m häc cña Bé GD&§T, Së GD&§T, Phßng GD&§T Yên Thành. Trường Tiểu học số II Phúc Thành triÓn khai nhiÖm vô n¨m häc 2015 – 2016 như­ sau:
I.                   NhiÖm vô träng t©m:
      Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đẩy mạnh cuộc vận động "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" và phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực"; chỉ đạo đổi mới hình thức tổ chức, phương pháp dạy học theo hướng linh hoạt, sáng tạo hướng tới phát triển năng lực người học; đổi mới đánh giá học sinh tiểu học theo thông tư 30 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhằm giảm áp lực về học hành, thi cử cho học sinh tiểu học; tăng cường giáo dục đạo đức, giáo dục kỹ năng sống an toàn, thân thiện theo chương trình và tài liệu phù hợp; tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; Tiếp tục thực hiện tốt dạy học theo tài liệu Tiếng Việt lớp 1 Công nghệ giáo dục; tích cực triển khai dạy học ngoại ngữ theo chương trình mới; duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; đẩy mạnh xây dựng trường chuẩn quốc gia và tổ chức dạy học 2 buổi/ngày. Thực hiện tốt công tác tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông.
Đổi mới mạnh mẽ công tác quản lí chỉ đạo, xây dựng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục; đề cao trách nhiệm, khuyến khích sự sáng tạo của giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lí. Điểm nhấn trong năm học 2015 – 2016 là thực hiện tốt dạy học theo tài liệu Tiếng Việt lớp 1 Công nghệ giáo dục. Xây dựng trường chuẩn quốc gia mức độ1
II. C¸c chØ tiªu phÊn ®Êu:
1.     Danh hiệu tập thể:
- Trường đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến   
           -  Các tổ chức đoàn thể đạt vững mạnh xuất sắc.
-  Tập thể lớp học sinh: 80 % tập thể lớp đạt lớp tiên tiến.
           2.  Danh hiệu cá nhân:
2.1.  Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: 3 đ/c..    
          2.2. Các danh hiệu khác: 1 đ/c được Chủ tịch UBND huyện khen; 1 đ/c được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.
  -  4 gi¸o viªn d¹y giái cÊp huyÖn.( bảo lưu).
         3. Các chỉ tiêu khác:
 -  Tham gia tèt giao lư­­­u cấp trường chñ ®Ò: Nãi lêi hay, viÕt ch÷ ®Ñp.To¸n tuæi thơ.
 - Gi¶i to¸n qua m¹ng K1,2( 4 em/ lớp),  K3,4, 5( 3 em/ lớp (Cấp trường trở lên)
  TiÕng Anh qua mạng k 3,4( 3 em/ lớp). k5 : 2 Em/ lớp).(Cấp trường trở lên)
  - 01 Bức tranh Ý tưởng trẻ thơ vào vòng 1Quốc gia
      4. Chất lượng Giáo dục:
3.1. Hoàn thành chương trình lớp học:
a) Hoàn thành: 193 em/ 193 em, tỉ lệ 100 %
b) Chưa hoàn thành: 0
3.2. Mức độ hình thành và phát triển năng lực:
a) Đạt: 193 em/ 193 em, tỉ lệ 100 %
b) Chưa đạt: 0
3.3. Mức độ hình thành và phát triển phẩm chất:
a) Đạt: 193 em/ 193 em, tỉ lệ 100 %
b) Chưa đạt: 0
3.4. Khen thưởng: 145 em/ 193 em, tỉ lệ 75 %
3.5. Lên lớp, HTCTTH: 193 em/ 193 em, tỉ lệ 100 %.
-  ChÊt l­­­ưîng qua 2 lÇn kiÓm tra học kú:  99% §¹t TB trë lªn.( Trong ®ã tû lÖ häc sinh ®¹t điểm khá giái ®¹t Ýt nhÊt 70 %).Tû lÖ häc sinh yÕu kh«ng qu¸ 1 %.
  -  Gi÷ vë s¹ch viÕt ch÷ ®Ñp: 50% HS/ líp.
 -  Gi¸o viªn hå s¬ ®­­­ưîc xÕp lo¹i tõ ®¹t yªu cÇu trë lªn: 100%.
-  Gi¸o viªn cã giê d¹y kh¸ giái : 80%.
 -  Th¨m líp dù giê Ýt nhÊt 4 tiÕt / th¸ng ngoµi tiÕt thùc tËp. TiÕp tôc thùc tËp theo chuyªn ®Ò 1 tiÕt / n¨m. Gi¸o viªn so¹n bµi b»ng m¸y tÝnh d¹y b»ng m¸y chiÕu Ýt nhÊt 1 tiÕt / n¨m. S¸ng kiÕn kinh nghiÖm mæi gi¸o viªn 1 s¸ng kiÕn / n¨m. §å dïng d¹y häc mçi gi¸o viªn cã 1 c¸i / n¨m ( §å dïng tù lµm ) cã gi¸ trÞ thiÕt thùc. 
 
III. C¸c nhiÖm vô vµ gi¶i ph¸p thùc hiÖn cô thÓ:
 1- Thực hiện các phong trào thi đua và các cuộc vận động:
a. Tăng cường tích hợp, lồng ghép các nội dung của các cuộc vận động, các phong trào thi đua vào các hoạt động giáo dục và các môn học.
- Chỉ tiêu: 100% c¸n bé gi¸o viªn, c¸c líp thùc hiÖn tèt.
- Giải pháp thực hiện: Giao cho các tổ khối triển khai thực hiện.
 b.Thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo, coi trọng việc rèn luyện phẩm chất, lối sống, lương tâm nghề nghiệp; tạo cơ hội, động viên, khuyến khích giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục học tập và sáng tạo; ngăn ngừa và đấu tranh kiên quyết với các biểu hiện vi phạm pháp luật và đạo đức nhà giáo
- Chỉ tiêu: 100% c¸n bé gi¸o viªn thùc hiÖn tèt.
-Giải pháp thực hiện:  Giao cho c¸c tæ chøc tiÕp tôc triÓn khai kÕ ho¹ch thùc hiÖn c¸c phong trµo thi ®ua mét c¸c cô thÓ ®Õn tËn c¸n bé gi¸o viªn. Ký cam kÕt cô thÓ c¸c néi dung.
c. Tăng cường tổ chức các hoạt động sinh hoạt tập thể, giáo dục NGLL, tạo môi trường học tập thân thiện, tích cực và hiệu quả.Chú trọng giáo dục đạo đức, kĩ năng sống cho học sinh thông qua các môn học, hoạt động giáo dục và xây dựng quy tắc ứng xử văn hoá. Nhà trường chủ động phối hợp với gia đình và cộng đồng cùng tham gia chăm lo giáo dục đạo đức và kĩ năng sống cho học sinh.
- Chỉ tiêu: 100% c¸n bé gi¸o viªn, c¸c líp thùc hiÖn tèt.
-Giải pháp thực hiện :
 - X©y dùng m«i tr­­ưêng xanh s¹ch ®Ñp, an toµn, líp häc th©n thiÖn trªn c¬ së bµn giao ch¨m sãc sö dông vµ chÊm thi ®ua hµng th¸ng do liªn ®éi chÊm thi ®ua.
- Giao cho c¸c thµnh viªn trong ban chØ ®¹o triÓn khai thùc hiÖn, b¸o c¸o cho HiÖu tr­ëng  ®Ó  ®óc rót kinh nghiÖm, nh»m thùc hiÖn tèt  cuéc vËn ®éng .
-          §/c Phã hiÖu tr­ëng chÞu tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn viÖc thóc ®Èy c¸c ho¹t ®éng chuyªn m«n ®Ó d¹y tèt häc tèt. Häc sinh ham häc tËp, ph¸t huy tÝnh tÝch cùc, chñ ®éng trong häc tËp.
-         §/c Tæng phô tr¸ch tæ chøc tèt c¸c ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp, ho¹t ®éng ®éi, c«ng t¸c vÖ sinh tr­êng líp, c«ng t¸c ch¨m sãc nghÜa trang liÖt sû.
-         §/c Chñ tÞch C«ng ®oµn ®éng viªn c¸n bé ®oµn viªn phèi hîp thùc hiÖn tèt cuéc vËn ®éng. §ång thêi tæ chøc tèt ho¹t ®éng v¨n nghÖ thÓ thao. Theo dái thi ®ua, s¬, tæng kÕt b¸o c¸o ®/c tr­ëng ban .
d. Tổ chức các hoạt động giáo dục NGLL:
 - Chỉ tiêu: 100% c¸n bé gi¸o viªn, c¸c líp thùc hiÖn tèt.
          -  Giải pháp thực hiện :
- Đưa các nội dung giáo dục văn hoá truyền thống vào nhà trường: Giáo viên chủ nhiệm tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí tích cực, các hoạt động văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian, dân ca, ngoại khoá phù hợp theo điều kiện cụ thể của nhà trường. Hướng dẫn học sinh tự quản, chủ động tự tổ chức, điều khiển các hoạt động tập thể và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.
 - Đ/c Tổng phụ trách tổ chức tốt các hoạt động GD ngoài giờ lên lớp như: sinh hoạt đội sao trong giờ hoạt động tập thể; đọc truyện, kể chuyện đầu buổi học; tæ chøc c¸c trò chơi dân gian trong giờ ra chơi; chăm sóc Đài tưởng niệm của xã, thăm hỏi các gia đình có công.
- Cuối kỳ, cuối năm các đồng chí được phân công tổ chức đánh giá, nhận xét báo cáo Hiệu trưởng để đúc rút kinh nghiệm.
2- Thực hiện kế hoạch dạy học, giáo dục:
Chỉ đạo hực hiện nghiêm túc kế hoạch thời gian năm học cụ thể:
a) Biên chế năm học: Thực hiện theo Quyết định số 3460/QĐ-UBND. VX, ngày 11/8/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về kế hoạch thời gian năm học 2015 – 2016 đối với GDMN, GDPT và GDTX. Cụ thể:
- Ngày tựu trường: 14/8/2015; Riêng khối 1, thực hiện “tuần không” từ sau ngày tựu trường để giúp trẻ làm quen với môi trường học tập mới ở trường tiểu học;
- Ngày khai giảng năm học mới: 05/9/2015 (thứ bảy).
- Học kỳ I: Từ 05/9/2015 đến 16/01/2016 (có ít nhất 18 tuần thực học, còn lại dành cho hoạt động khác);
- Học kỳ II: Từ 18/01/2016 đến 22/5/2016 (có ít nhất 17 tuần thực học, 01 tuần nghỉ Tết Nguyên đán, còn lại dành cho các hoạt động khác);
- Ngày kết thúc năm học cuối tháng 5/2016.
- Xét hoàn thành Chương trình tiểu học và bàn giao chất lượng tiểu học cho THCS (đợt 1) xong trước ngày 10/6/2016; đợt 2 xong trước 05/8/2016.
b) Xây dựng và thực hiện chương trình dạy học 2 buổi/ngày:
Trên cơ sở thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Quyết định 16/2006/QĐ- BGDĐT, ngày 05/5/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quyết định số 1517/QĐ-UBND.VX, của UBND tỉnh Nghệ An, ngày 20/4/2015 về kế hoạch dạy học 2 buổi / ngày 35 tiết / tuần.
Gi¶i ph¸p thực hiện:
- Toàn trường thực hiện dạy học 9 buổi/ tuần( 35 tiêí/tuần).
- Học sinh được tự học có sự hướng dẫn của giáo viên để hoàn thành yêu cầu học tập trên lớp theo tài liệu sử dụng thống nhất, không giao thêm bài tập khó, bài tập nâng cao về nhà cho mọi đối tượng học sinh. Tổ chức các hoạt động dạy học các môn học bắt buộc, các môn học tự chọn; tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, câu lạc bộ, hoạt động ngoại khoá,…
- Bố trí tiết tự học cuối mỗi ngày( k1,2,3 mỗi tuần 4 tiết, khối 4,5: 3 tiết/tuần) nhằm giúp học sinh tự học dưới sự hướng dẫn của giáo viên để hoàn thành yêu cầu học tập trên lớp theo tài liệu thực hành Toán, Tiếng Việt. Không giao thêm bài tập khó, bài tập nâng cao về nhà cho mọi đối tượng học sinh.  
- Động viên phụ huynh, cộng đồng, đầu tư, đóng góp nhân lực, trí lực, tài lực để thực hiện giáo dục toàn diện cho học sinh trong hoạt động tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.
- Bố trí ít nhất 01 tiết/tuần theo khối để triển khai các nội dung giáo dục kỹ năng sống theo công văn hướng dẫn thực hiện của Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Thực hiện tối thiểu 01 “tuần không” sau ngày tựu trường để giúp học sinh làm quen môi trường và các hoạt động học tập, nhất là học sinh lớp 1 dạy học theo tài liệu tiếng Việt CNGD
- Tổ chức các sân chơi học tập như giao lưu “Nói lời hay, viết chữ đẹp”, Olympic Tiếng Anh; Olympic Toán Tuổi thơ cho HS lớp 5.
- Tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt Quyết định 01/QĐ- UBND.VX, ngày 11 tháng 01 năm 2013, Chỉ thị 5105/CT-BGD&ĐT, ngày 3/11/2014, Chỉ thị 05/BGD&ĐT về việc chấn chỉnh dạy thêm, học thêm ở GD tiểu học.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong ngành và trong toàn xã hội; tạo ra sự đồng thuận xã hội để mỗi giáo viên phải ý thức được rằng: dạy thêm ở tiểu học là hành vi, vi phạm chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.
   - Nhà trường tổ chức cho giáo viên ký cam kết bằng văn bản về thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT và phải chấp nhận các hình thức xử lý nếu cố tình vi phạm.
c) Xây dựng các điều kiện đảm bảo chất lượng dạy học, giáo dục toàn diện.
Giải pháp thực hiện:
- ChØ ®¹o chÆt chÏ viÖc d¹y ®ñ, nghiªm tóc c¸c m«n häc, coi träng gi¸o dôc ®¹o ®øc, rÌn luyÖn thÓ chÊt nãi chung gióp c¸c em cã hµnh vi ®¹o ®øc ®óng .
- T¨ng cư­­­êng gi¸o dôc ®¹o ®øc lèi sèng cho häc sinh .
- TiÕp tôc chØ ®¹o ®æi míi phư­­­¬ng ph¸p d¹y häc, hoµn thiÖn  c¸c ®iÒu kiÖn d¹y vµ häc trªn líp. Chó ý n©ng cao chÊt l­­­ưîng gi¸o dôc toµn diÖn. §¶m b¶o häc sinh lªn líp ®óng thùc chÊt.
-  Gi¸o viªn chñ nhiÖm cã chÕ ®é ch¨m sãc ®Æc biÖt ®èi víi sè häc sinh yÕu vµ theo dái hµng th¸ng ®Ó t¨ng c­­­ưêng gióp ®ì c¸c em.
- Ph¸t huy tèt c«ng nghÖ th«ng tin vµo d¹y häc. Gi¸o viªn so¹n bµi b»ng m¸y tÝnh, d¹y häc b»ng m¸y chiÕu Ýt nhÊt 1 tiÕt .
- Thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch  ph©n c«ng gi¸o viªn giao ban gi÷a gi¸o viªn víi ban xãm vµo cuèi 2 th¸ng 01 lÇn .
- T¨ng c­­ưêng båi d­­ưìng, h­­ưíng dÉn häc sinh gi¶i to¸n qua m¹ng, OLYMPIC tiÕng Anh b»ng c¸ch gi¸o viªn ®­­ưa häc sinh vÒ nhµ
- Ban gi¸m hiÖu, tæ chuyªn m«n tiÕp tôc tiÕn hµnh thanh tra ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i gi¸o viªn ®¹t kÕ ho¹ch, thùc hiÖn tèt ho¹t ®éng kiÓm tra th­­­ưêng xuyªn, kiÓm tra ®ét xuÊt ®óc rót kinh nghiÖm trong ho¹t ®éng d¹y häc.
-  Thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh c¸c m«n häc mét c¸ch linh ho¹t theo kế hoạch dạy học 2 buổi/ ngày. жm b¶o tÝch võa søc, phï hîp víi ®iÒu kiÖn cña häc sinh vµ thùc tiÓn chÊt l­îng gi¸o dôc t¹i x· theo tinh thÇn c«ng v¨n 896 cña Bé GD§T.
- T¨ng c­êng tÝch hîp c¸c néi dung gi¸o dôc. B¶o vÖ m«i tr­êng, sö dông n¨ng l­îng tiÕt kiÖm hiÖu qu¶. QuyÒn vµ bæn phËn trÎ em, b×nh ®¼ng giíi, an toµn giao th«ng, đuối nước  và giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh vµo tÊt c¶ c¸c m«n häc.
- Đảm bảo mỗi học sinh có một bộ sách giáo khoa tối thiểu; Xây dựng và phát triển thư viện nhà trường, tủ sách dùng chung để học sinh diện hộ nghèo, HS con gia đình chính sách có đủ sách giáo khoa các môn học theo quy định của Bộ GD& ĐT.
- Thực hiện nghiêm túc quy định về phát hành sách giáo khoa, sách bổ trợ dạy học buổi 2, sách tham khảo theo tinh thần Công văn số 481/SGD&ĐT-VP  ngày 08/4/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An về việc “Quản lý, sử dụng, phát hành sách, ấn phẩm giáo dục phục vụ năm học 2015 -2016”. Nhà trường và giáo viên không được giới thiệu và vận động học sinh, phụ huynh mua các tài liệu ngoài danh mục cho phép của Sở tại Công văn 481/SGD&ĐT-VP  ngày 08/ 4/ 2015.
- Tổ chức kiểm tra, rà soát thực trạng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học để có kế hoạch sửa chữa và bổ sung kịp thời theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu đã ban hành (Thông tư số 15/2009/TT-BGDĐT ngày 16/7/2009), đồng thời quản lí tốt việc sử dụng và bảo quản đồ dùng dạy học; khai thác các nguồn lực nhằm tăng cường các TBDH hiện đại, thiết bị dạy học có yếu tố công nghệ thông tin, phần mềm dạy học Tiếng Việt, Toán, Tự nhiên và Xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào tự làm đồ dùng dạy học thông qua các hoạt động làm mới, cải tiến, sửa chữa đồ dùng dạy học; thu thập, tuyển chọn các sản phẩm tốt để lưu giữ.
- Tham mưu kế hoạch bổ sung phòng học bộ môn (Ngoại ngữ, Âm nhạc, Mỹ thuật, Tin học), khu vui chơi, khu thể thao hoặc nhà đa năng, công trình vệ sinh để thực hiện kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia mức độ I.
-  Hàng năm tiết kiệm chi bổ sung trang thiết bị dạy học tiến tới đầy đủ trang thiết bị dạy học đồng bộ, hiện đại.
d. Tập trung chỉ đạo đổi mới tổ chức hình thức tổ chức dạy học, đổi mới phương pháp dạy học, đánh giá học sinh:
Giải pháp thực hiện:
- Tiếp tục dạy học theo Phương pháp “Bàn tay nặn bột” đối với các bài học, môn học phù hợp; Đổi mới dạy học Mỹ thuật theo chuyên đề đã tiếp thu.
- Vận dụng phương pháp dạy học tích cực nhằm phát triển các năng lực của người học (thầy thiết kế, trò thi công) của Dự án Mô hình trường học mới (VNEN) vào các giờ học;
- Tổ chức đổi mới sinh hoạt chuyên môn tại các tổ khối, điều chỉnh tài liệu Hướng dẫn học để bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn và nâng cao năng lực sư phạm cho giáo viên.
- Đổi mới hình thức tổ chức dạy học một số môn học chuyển dần sang hoạt động giáo dục (Đạo đức, Thể dục, Âm nhạc, Mỹ thuật): thiết kế bài dạy phù hợp, tổ chức dạy học linh hoạt, đánh giá chủ yếu hướng về các nhận xét về thái độ tham gia hoạt động, các năng lực của học sinh và mức độ đạt được theo yêu cầu môn học, hoạt động GD, các khả năng nổi trội của cá nhân.
- Thực hiện đánh giá học sinh theo Thông tư 30/2014/BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngày 28/8/2014 ban hành quy định đánh giá học sinh tiểu học.
+ Tiếp tục tuyên truyền và thực hiện tốt Thông tư 30/2014/TT- BGD ĐT:
+ Tiếp tục tổ chức các sinh hoạt chuyên môn cấp trường, cụm trường để rút kinh nghiệm sau một năm thực hiện Thông tư 30 về đánh giá học sinh tiểu học. Khắc phục những vấn đề còn vướng mắc về nhận thức, kỷ thuật đánh giá học sinh.
+ Hàng tháng giáo viên chủ nhiệm chịu trách nhiệm sử dụng sổ liên lạc để phối hợp giữa nhà trường với phụ huynh, học sinh trong việc Giáo dục, đánh giá học sinh theo Thông tư 30/2014/BGD&ĐT đạt hiệu quả cao.
e. Triển khai dạy học ngoại ngữ theo Đề án 1400 của Chính phủ và Quyết định 5600 của UBND tỉnh:
- Tích cực chuẩn bị đội ngũ GV về trình độ ngoại ngữ và phương pháp dạy học để nâng cao chất lượng dạy học( Giáo viên tự bồi dưỡng để đạt chứng chỉ B2. Phấn đấu trong năm 2015 thi đạt B2.
- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Công văn số 984/SGD ĐT- GDTH, ngày 29/5/2013 về hướng dẫn sử dụng tài liệu dạy học ngoại ngữ. Khuyến khích học sinh sử dụng tài liệu First Friends do NXB Đại học Oxford phát hành để dạy làm quen tiếng Anh ở lớp 1,2.
- Đa dạng hóa, xã hội hóa dạy học ngoại ngữ tại trường theo hướng tăng cường  kỹ năng giao tiếp (tăng cường thêm khoảng 2 tiết/tuần) trên tinh thần tự nguyện của phụ huynh HS để phát triển thêm kỹ năng sử dụng ngoại ngữ trong giao tiếp ở lứa tuổi tiểu học
- Tiến hành bàn giao chất lượng ngay từ đầu năm học để GV có trách nhiệm giúp học sinh khắc phục mặt hạn chế về các kỹ năng cốt lõi. Không để học sinh không đạt chuẩn lên lớp.
 
 3 -  Phổ cập giáo dục tiểu học:
 ChØ tiªu x©y dùng PCDGTH§§T: Giữ vững kết quả đơn vị đạt chuẩn PCGDTH mức độ II theo Thông tư 36 về tiêu chuẩn phổ cập GDTH ban hành năm 2009.
 Giải pháp thực hiện:
a) Hoàn chỉnh hồ sơ PCGDTH đúng quy định, đảm bảo khoa học và tính pháp lý. Thời điểm điều tra, nhập dữ liệu và hoàn thiện hồ sơ: Hoàn thành trước 15/9.
b) Tăng cường công tác phối hợp giữa các cấp học Mầm non, Tiểu học số I và THCS để thực hiện nhiệm vụ PCGD-CMC trên địa bàn một cách có hiệu quả.
c) Phèi hîp cïng ®Þa phư­­­¬ng, c¸c ®oµn thÓ, héi cha mÑ häc sinh ®Ó  cực vận động, giúp đỡ để không có học sinh bỏ học dở chừng; không để học sinh bỏ học vì hoàn cảnh khó khăn vì mặc cảm do học yếu. Nâng cao chất lượng PC để giữ vững đơn vị PCGDTHĐĐT mức độ 2.
- Phân công giáo viên phụ trách các xóm cùng điều tra với các trường.
- Kiểm tra việc điều tra của giáo viên.
 4 - Xây dựng trường chuẩn quốc gia công tác kiểm định chất lượng giáo dục
a. Xây dựng trường chuẩn
ChØ tiªu: Phấn đấu đến năm học 2016-2017 đạt trường chuÈn Quèc gia møc ®é I .
Gi¶i ph¸p thực hiện :
 - TiÕp tôc tham mư­­­u ®Çu t­­­ư bæ sung c¸c yªu cÇu  cña trư­­­êng chuÈn về các trang thiết bị của các phòng chức năng…
 -  Bæ sung  c¸c lo¹i hå s¬ theo yªu cÇu tr­­­ưêng chuÈn.
 - Gi¸o viªn, häc sinh thư­­­êng xuyªn ch¨m sãc vÖ sinh tr­­­ưêng líp, c©y c¶nh lµm cho trưêng, líp ngµy cµng khang trang s¹ch ®Ñp.
b. Công tác kiểm định chất lượng:
Triển khai thực hiện công tác kiểm định chất lượng trường học:
- Thành lập Hội đồng tự đánh giá, lên kế hoạch, lộ trình, phân công trách nhiệm cho từng thành viên, triển khai thực hiện theo Thông tư 42 và Công văn HD 8987 của Bộ GD&ĐT, hoàn thiện hồ sơ, báo cáo về phòng trước 31/12/2015.
 5 - Xây dựng đội ngũ nhà giáo, đổi mới  công tác quản lý:
a. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có chất lượng các nội dung bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo theo Công văn hướng dẫn số 1137/SGD ĐT- GDTH, ngày 20/6/2013 của Sở và các văn bản hướng dẫn cụ thể khác; thực hiện  hướng dẫn thực hiện về công tác BDTX.
 ChØ tiªu : 100 % c¸n bé gi¸o viªn phÊn ®Êu ®¹t chuÈn nghÒ nghiÖp. Nắm bắt được và thực hiện tốt kế hoạch BDTX.
- Gi¶i ph¸p thực hiện :
- Phát huy tinh thần tự học, sáng tạo, chú trọng công tác bồi dưỡng thường xuyên theo kế hoạch.
- TiÕp tôc thùc hiÖn tèt chñ ®Ò n¨m häc. Hµng th¸ng triÓn khai  häc tËp ®Çy ®ñ c¸c v¨n b¶n vÒ chñ tr­­­ư¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng, ph¸p luËt cña nhµ n­­­ưíc, cña ®Þa phư­­­¬ng.
- Tæ chøc triÓn khai kÞp thêi, ®Çy ®ñ c¸c chuyªn ®Ò båi d­­­ưìng thư­­­êng xuyªn cho gi¸o viªn.
- TiÕp tôc tæ chøc tèt ho¹t ®éng thùc tËp theo chuyªn ®Ò. Sau mçi chuyªn ®Ò ®Òu ®óc rót kinh nghiÖm, ®Ó tÊt c¶ c¸c gi¸o viªn ®Òu cã ®iÒu kiÖn häc tËp n©ng cao chÊt lư­­­îng d¹y häc
b. Quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật mới liên quan đến GD Tiểu học để CB, GV nắm và thực hiện nghiêm túc đặc biệt là Tổ chức đánh giá học sinh theo Thông tư 30 của Bộ GD&ĐT.
c. Tập huấn, kiểm tra giám sát nhằm nâng cao năng lực lập kế hoạch phát triển giáo dục, kế hoạch dạy học và chương trình giáo dục 2 buổi/ngày phù hợp điều kiện tổ chức của nhà trường.
d. Tiếp tục thực hiện đánh giá, xếp loại hiệu trưởng, giáo viên theo các văn bản hướng dẫn của Bộ và Sở Giáo dục và Đào tạo:
g. Đẩy mạnh và nâng cao hiệu lực công tác kiểm tra nội bộ trường học, công tác thanh kiểm tra của giám hiệu, tổ trưởng, khối trưởng; tăng cường công tác kiểm định chất lượng để công khai chất lượng giáo dục; thực hiện tốt 3 công khai theo quy định của Thông tư 09/2009/TT- BGDĐT, ngày 07/5/2009 của Bộ GD&ĐT..
* ChØ tiªu: 100 % cán bộ giáo viên được kiểm tra .
 * Giải pháp  thực hiện:
- Tăng cường tuyên truyền phÈm chÊt chÝnh trÞ, ®¹o ®øc, lèi sèng, t­ t­ëng; chÊp hµnh ph¸p luËt; chÊp hµnh quy chÕ cña ngµnh, néi quy cña c¬ quan; ý thøc ®Êu tranh chèng c¸c biÓu hiÖn tiªu cùc; sù tÝn nhiÖm cña ®ång nghiÖp, häc sinh vµ nh©n d©n; tinh thÇn ®oµn kÕt, trung thùc trong c«ng t¸c,quan hÖ ®ång nghiÖp, th¸i ®é phôc vô nh©n d©n vµ häc sinh; kh«ng b¹o hµnh vµ kh«ng x©m ph¹m nh©n phÈm häc sinh cho cán bộ giáo viên.
- Kiểm tra kÕt qu¶ thùc hiÖn nhiÖm vô ®­îc giao: Thùc hiÖn quy chÕ chuyªn m«n, quy chÕ thi, kiÓm tra; kÕt qu¶ gi¶ng d¹y; thùc hiÖn nhiÖm vô kh¸c ®­îc giao theo kế hoạch kiểm tra nội bộ trong năm học.
 * Cách thực hiện:
Kiểm tra từng loại hồ sơ, sổ sách của giáo viên như: giáo án, sổ dự giờ, sổ báo giảng, sổ hội họp, sổ chủ nhiệm về nội dung và hình thức các loại hồ sơ; kiểm tra việc kiểm tra thường xuyên của giáo viên; việc ra đề, chấm bài, chữa bài, ghi điểm vào sổ gọi tên ghi điểm; Kiểm tra hoạt động giảng dạy của giáo viên; kiểm tra công tác chủ nhiệm của giáo viên; kiểm tra việc sử dụng thiết bị trong dạy học. Trên cơ sở kiểm tra cho điểm, xếp loại cuối kỳ, cuối năm.
6. Tổ chức thi GVDG, viết sáng kiến kinh nghiệm và làm đồ dùng dạy học.
a.Thi GVDG cấp trường:
    - Tất cả các giáo viên đều phải có tinh thần và ý thức tham gia dự thi. Việc tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường thực hiện đúng theo Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20/07/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học. Tiếp tục tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp trường vào tháng 10/2015 đến hết tháng 2/2016 và báo cáo kết quả về Phòng GD&ĐT trong tháng 3 năm 2016.
- TiÕp tôc ¸p dông  tèt c«ng nghÖ th«ng tin trong c«ng t¸c qu¶n lý như­­­ sö dông phÇn mÒm qu¶n lý, phÇn mÒm phæ cËp, phÇn mÒm qu¶n lý c«ng chøc. Tất cả giáo viên soạn bài bằng máy tính. Mỗi giáo viên dạy ít nhất 1 tiết bằng máy chiếu.
b. Phong trào viết SKKN và làm đồ dùng dạy học
ChØ tiªu: S¸ng kiÕn kinh nghiÖm mæi gi¸o viªn 1 s¸ng kiÕn / n¨m
Giải pháp  thực hiện:
- Động viên cán bộ, giáo viên tham gia viết SKKN có chất lượng thực chất, tổ chức đánh giá nghiệm thu đề tài, SKKN nghiêm túc, chính xác từ tổ đến HĐKH trường.
- Các bản SKKN phải đăng kí ngay từ đầu năm. Nhà trường tổng hợp, lập danh sách và đề cương các bản SKKN nạp về phòng vào ngày 15/10/2015; nạp SKKN chính thức về phòng tháng 4/2016
- Tiếp tục triển khai Đề án “Phát triển thiết bị dạy học tự làm giáo dục mầm non và phổ thông giai đoạn 2010-2015” theo Quyết định số 4045/QĐ-BGDĐT ngày 16/9/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
              7.    C«ng t¸c kh¸c :
a. Công tác Y tế học đường:
*Chỉ tiêu: 100% học sinh tham gia bảo hiểm y tế, Bảo Việt.
Giải pháp:
- Tích cực tuyên truyền để HS và PH tham gia đầy đủ Bảo hiểm y tế HS theo quy định.
- Cán bộ phụ trách y tế học đường phải xây dựng kế hoạch hoạt động, phối hợp với GV Tổng phụ trách đội, GV chủ nhiệm làm tốt công tác vệ sinh trường học và GD học sinh thực hiện tốt vệ sinh cá nhân, có ý thức tự giác vệ sinh, làm đẹp trường lớp.
b. Công tác Thư viên – Thiết bị trường học: Cán bộ phụ trách Thư viên-Thiết bị phải xây dựng kế hoạch hoạt động, kế hoạch mua sắm bổ sung sách, thiết bị trường học, phối hợp với GV Tổng phụ trách đội, GV chủ nhiệm giáo dục học sinh tự giác thực hiện nề nếp đọc sách báo, phối hợp với các ban, ngành liên quan tổ chức “Ngày hội đọc” nhằm xây dựng văn hóa đọc trong học sinh tiểu học
c. Đảm bảo nghiêm túc công tác thông tin báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu chuyên môn.
d.Công tác phối hợp, Xã hội hóa:
- Tham gia tèt c¸c ho¹t ®éng giao lư­­­u víi ®Þa phư­­­¬ng. Tæ chøc cho häc simh tham quan lÔ héi §Òn §øc Hoµng.
 - Thùc hiÖn nghiªm tóc c¸c v¨n b¶n  h­ưíng dÉn thu chi theo hướng dẫn quản lý, sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện cho các cơ sở Giáo dục và §ào tạo cña bé GD&§T, c¸c v¨n b¶n cña UBND tØnh.
 - Tæ chøc lao ®éng phï hîp víi tõng løa tuæi ®¹t hiÖu qu¶ chÊt l­­­ưîng, lµm cho trưêng líp khang trang s¹ch ®Ñp. vÖ sinh s¹ch sÎ hµng ngµy.

                                                             
 
                                                             HiÖu trư­­­ëng 
 
                  
                                                             Nguyễn Trọng Công
 
 
 
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Video

Loading the player...

Hình ảnh

Ứng dụng tiện ích

Liên kết website

Thành viên

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 2

Hôm nayHôm nay : 25

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 2193

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 214676

may loc nuoc
thi cong QC
Bluesky