Trang nhất » Tin Tức » Dạy và học » Thời khóa biểu

Bao cao thục hiện chỉ thị 34

Thứ bảy - 19/03/2016 07:52
§¶ng ñy x· Phóc Thµnh
Chi bé TH sè II Phóc Thµnh
 
 
 

Số: …. /BC-CB
 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 

          Phóc Thµnh, ngày 12 tháng 05 năm 2013
 
BÁO CÁO
Kết quả thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW, ngày 30/05/1998
Của Ban chấp hành Trung Ương khoá VIII về việc tăng cường công tác chính trị tư tưởng, củng cố tổ chức Đảng, đoàn thể quần chúng và công tác phát triển đảng viên trong trường học.
Thực hiện công văn số: 63/KH-HU ngày 2/5/2013 của huyÖn ñy Yªn Thµnh về việc báo cáo tổng kết chỉ thị 34-CT/TW của Bộ chính trị.
Căn cứ thực tế sau khi thực hiện chỉ thị 34-CT/TW trong đơn vị. Nay trường TH sè I Phóc Thµnh báo cáo kết quả cụ thể như sau:
1/ Những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện.
1.1 / Thuận lợi.
Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng bộ xã Phóc Thµnh, nhà trường đã đi vào hoạt động, thực hiện công tác lãnh đạo – chỉ đạo phát triển sự nghiệp giáo dục đạt hiệu quả.
Chi bộ và nhà trường đã tập trung sức mạnh đoàn kết của lực lượng đông đảo lao động tri thức; đã lãnh đạo, bồi dưỡng cho đội ngũ có kinh nghiệm về quản lý và thực hiện nhiệm vụ công tác giáo dục trong nhà trường.
100% đảng viên, CB-GV-CNV trong đơn vị đều có trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn nghiệp vụ đạt trªn chuẩn so với yêu cầu của xã hội hiện nay.
Công tác tổ chức xây dựng các đoàn thể, tổ chuyên môn đều được tham mưu, chỉ đạo và được sự nhất trí cao của tập thể hội đồng sư phạm nhà trường.
Cơ sở vật chất trường lớp, bàn ghế, trang thiết bị dạy học cơ bản đã được nhà nước, UBND x· đầu tư xây dựng, từng bước đáp ứng được nhu cầu thực hiện nhiệm vụ giáo dục ở địa phương.
1.2/  Khó khăn
Số CB-GV-CNV nhà trường đa số có tuổi đời, tuổi nghề còn trẻ, còn nuôi con nhỏ  phần nào ảnh hưởng tới chất lượng hoạt động giáo dục nhà trường.
Một số đồng chí chưa có đầu tư sâu về chuyên môn, chưa nhiệt tình tâm huyết với nghề nghiệp, chưa sử dụng tốt việc ứng dụng CNTT trong giảng dạy, chưa có tính đột phá trong đổi mới phương pháp dạy học .
Hiện nay có một số giáo vên trẻ chưa tích cực phấn đấu vào Đảng.
 
2/ §¸nh gi¸ c«ng t¸c l·nh ®¹o, chØ ®¹o c«ng t¸c l·nh ®¹o, vµ tæ chøc thùc hiÖn.
1.2. ViÖc häc tËp, triÓn khai c¸c v¨n b¶n:
 Chi bé ®· tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện đạo đức cách mạng trong đội ngũ giáo viên và công nhân viên trong nhµ  trường  
       Nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong nhµ tr­êng về lý tưởng cách mạng, về các chủ trương, chính sách, nhiệm vụ và mục tiêu cơ bản của công tác giáo dục - đào tạo, thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng con người có đủ đức, tài, kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
     Thường xuyên cung cấp thông tin thời sự, chính sách cho  c¸n bé giáo viên  CNV làm cho nhà trường luôn bám sát nhiệm vụ chính trị và thực tiễn cuộc sống.
     Toàn thể đội ngũ đảng viên, CB – GV – CNV, tuyệt đối đều gắn bó và tin tưởng vào chế độ của Đảng: đồng tâm, hiệp lực, đoàn kết xây dựng bảo vệ nội bộ, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn những luận điệu, xúi giục kích động, lôi kéo của kẻ xấu.
Không ngừng củng cố, vai trò lãnh đạo của các đoàn thể, tổ khối chuyên môn góp phần nâng cao đời sống cho CB - GV – CNV.
Thực hiện tốt công tác giữ gìn trật tự cơ quan, bảo vệ tài sản chung của đơn vị, gương mẫu vận động gia đình và nhân dân chấp hành những quy ước ở thôn, buôn nơi sinh sống, cá nhân các đồng chí đảng viên, CB – GV – CNV đã không ngừng phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ giao: hàng năm đều không có trường hợp vị phạm về điều lệ Đảng.
2.2. ChÊt l­îng, nÒ nÕp sinh ho¹t chi bé vµ c¸c ®oµn thÓ quÇn chóng, t×nh h×nh ph¸t triÓn ®¶ng viªn:
- Chi bé ®· tæ chøc sinh ho¹t hµng th¸ng ®Òu ®Æn, chÊt l­îng.Sè ®¶ng viªn tham gia lu«n ®Çy ®ñ, cã nhiÒu ý kiÕn gãp ý x©y dùng tèt.
        Chi bé ®· chó träng làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, thực hiện nghiêm túc chế độ tự phê bình và phê bình; phát huy quyền làm chủ của quần chúng; chống quan liêu, tham nhũng và các biểu hiện tiêu cực khác.
Chi bộ, nhà trường đã tích cực tham mưu Đảng ủy xã chú trọng, quan tâm công tác phát triển Đảng. Số lượng và chất lượng đảng viên ngày càng được nâng lên, chi bộ nhiÒu năm liền đạt danh hiệu “Chi bộ trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu. §ơn vị đạt nhiều thành tích của các cấp  “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.
Qua từng năm học số đảng viên được phát triển theo đ¹t chỉ tiêu đề ra. Mçi n¨m ph¸t triÓn ®­îc Ýt nhÊt lµ 1 ®¶ng viªn. Hiện nay đội ngũ đảng viên của Chi bộ là 24 đồng chí.
Tæ h¬p sè ®¶ng viªn ph¸t triÓn hµng n¨m:
TT N¨m Sè ®¶ng viªn Ghi chó
1 1998 02  
2 1999 02  
3 2000 02  
4 2001 01  
5 2002 02  
6 2003 0  
7 2004 02  
8 2005 01  
9 2006 03  
10 2007 01  
11 2008 01  
12 2009 03  
13 2010 01  
14 2011 01  
15 2012 01  
 
     3. Vai trß cña cÊp ñy, chi bé trong viÖc triÓn khai c¸c nghÞ quyªt cña cÊp trªn.
Chi bé ®· th­êng xuyªn quán triệt Chỉ thị 34-CT/TW tới toàn thể đội ngũ, nhằm nâng cao nhận thức, vai trò và trách nhiệm của đội ngũ trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập.
Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện đạo đức cách mạng trong đội ngũ đảng viên, CB-GV-CNV và học sinh trong đơn vị qua viÖc triÓn khai c¸c v¨n b¶n vÒ chÕ ®é chÝnh s¸ch, vÒ chu tr­¬ng ®­êng lãi cña ®¶ng, ph¸p luËt cña nhµ n­íc..
4/ Ph­¬ng h­íng triÓn khai trong thêi gian tíi vµ nh÷ng kiÕn nghÞ ®Ò xuÊt.
        Trong những năm học tiếp theo, đơn vị nhận thấy cần tiếp tục quán triệt Chỉ thị 34-CT/TW tới toàn thể đội ngũ, nhằm nâng cao nhận thức, vai trò và trách nhiệm của đội ngũ trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện đạo đức cách mạng trong đội ngũ đảng viên, CB-GV-CNV và học sinh trong đơn vị.
TiÕp tôc nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong trường học về lý tưởng cách mạng, về các chủ trương, chính sách, nhiệm vụ và mục tiêu cơ bản của công tác giáo dục - đào tạo, thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng con người có đủ đức, tài, kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cách mạng của Đảng và nhân dân ta trong thời kỳ mới.
        Xây dựng chi bộ, trong sạch, vững mạnh. Giữ vững và phát huy các tiêu chí đơn vị đạt trường chuẩn Quốc gia.
Cơ quan chức năng thường xuyên quan tâm, chỉ đạo, và kiểm tra đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ - mục tiêu giáo dục
Có chế độ phụ cấp  cho đ/c Bí thư chi bộ là Hiệu trưởng, các đ/c chi uỷ viên.
Trên đây là nội dung báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW, ngày 30/05/1998 Của Ban chấp hành Trung ương khóa VIII của trường TH sè I Phóc Thµnh, rất mong sự đóng góp ý kiến và chỉ đạo của các cấp, ngành.
 
     Nơi nhận:
-   §¶ng ñy  x· (b/c);
-   Chi bộ (b/c);
-   Lưu: VT.
 
         BÝ th­
 
 
 
NguyÔn Träng C«ng
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 

Video

Loading the player...

Hình ảnh

Ứng dụng tiện ích

Liên kết website

Thành viên

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 3

Hôm nayHôm nay : 45

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 2213

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 214696

may loc nuoc
thi cong QC
Bluesky