Trang nhất » Tin Tức » Tin tức » Tin giáo dục

Thời khóa biểu

Thứ sáu - 18/03/2016 15:56
Tr­êng TiÓu häc sè 2                            Thêi kho¸ biÓu khèi 1 
      Phóc thµnh                                                  N¨m häc 2014-2015
Thø Buæi TiÕt    Líp1A giáo viên Líp 1B giáo viên
 
 
 
2
 
S¸ng
1 Chào cờ Cô Mai Chào cờ Cô Thúy
2 Đạo đức Cô Mai Đạo đức Cô Thúy
3 Học vần Cô Mai Học vần Cô Thúy
4 Học vần Cô Mai Học vần Cô Thúy
5 L tiếng Cô Mai L tiếng Cô Thúy
ChiÒu 1 L Toán Cô Mai L Toán Cô Lương
2 L Toán Cô Mai L Tiếng Cô Lương
3 L Tiếng Cô Mai L Tiếng Cô Lương
4 L Tiếng Cô Mai TNXH Cô Lương
 
 
3
S¸ng 1 L Toán Cô Mai    
2 L Tiếng Cô Mai    
3 L Tiếng Cô Mai    
4 TNXH Cô Mai    
  ChiÒu 1 Học vần Cô Mai Học vần Cô Thúy
2 Học vần Cô Mai Học vần Cô Thúy
3 Toán Cô Mai Toán Cô Thúy
4 L Toán Cô Mai L Toán Cô Thúy
 
 
 
4
 
S¸ng
1 Học vần Cô Mai Học vần Cô Thúy
2 Học vần Cô Mai Học vần Cô Thúy
3 Toán Cô Mai Toán Cô Thúy
4 L Tiếng Cô Mai L Tiếng Cô Thúy
  ChiÒu 1 Thủ công T Cần KNS Mai Anh
2 Mỹ Thuật T Cần Thể dục Mai  Anh
3 KNS Mai Anh Thủ công T Cần
4 Thể dục Mai  Anh Mỹ Thuật T Cần
 
 
 
5
 
 
 
 
S¸ng
1 Học vần Cô Mai Học vần Cô Thúy
2 Học vần Cô Mai Học vần Cô Thúy
3 Toán Cô Mai Toán Cô Thúy
4 L Toán Cô Mai L Toán Cô Thúy
5        
 
ChiÒu
1 Nhạc Mai Anh L Toán Cô Thúy
2 HĐNG Mai Anh L Tiếng Cô Thúy
3 L Toán Cô Thúy Nhạc Mai Anh
4 L Tiếng Cô Thúy HĐNG Mai Anh
 
6
 
 
 
S¸ng
1     L Toán Cô Hợi
2     L Toán Cô Hợi
3     L Tiếng Cô Hợi
4
5
    L Tiếng Cô Hợi
 
ChiÒu
1 Học vần Cô Mai Học vần Cô Thúy
2 Học vần Cô Mai Học vần Cô Thúy
3 Toán Cô Mai Toán Cô Thúy
4 L Toán
SHTT
Cô Mai
Cô Mai
L Toán
SHTT
Cô Thúy
Cô Thúy
 
7
 
S¸ng
1   Cô Mai    
2 Bồi dưỡng Cô Mai    
3 HSG Cô Mai    
4   Cô Mai    
 Tr­êng TiÓu häc sè 2                    Thêi kho¸ biÓu khèi 2 
      Phóc thµnh                                   N¨m häc 2014-2015
Thø Buæi TiÕt    Líp2A giáo viên Líp 2B giáo viên
 
 
 
2
 
S¸ng
1 Chào cờ Cô Ngân Chào cờ Cô Như
2 Tập đọc Cô Ngân Tập đọc Cô Như
3 Tập đọc Cô Ngân Tập đọc Cô Như
4 Toán Cô Ngân Toán Cô Như
5 Đạo đức Cô Ngân Đạo đức Cô Như
ChiÒu 1 Tiếng Anh Hồ Hương Thủ Công Thầy Cần
2 Tiếng Anh Hồ Hương Mỹ Thuật Thầy Cần
3 Thủ Công Thầy Cần Tiếng Anh Hồ Hương
4 Mỹ Thuật Thầy Cần Tiếng Anh Hồ Hương
 
 
3
S¸ng 1 Toán Cô Ngân Toán Cô Như
2 Tập đọc Cô Ngân Tập đọc Cô Như
3 Chính tả Cô Ngân Chính tả Cô Như
4 L Tiếng Cô Ngân L Tiếng Cô Như
  ChiÒu 1 L Toán Cô Mận    
2 L Tiếng Cô Mận    
3 Thể dục Cô Mận    
4 KNS Cô Mận    
 
 
 
4
 
S¸ng
1 Toán Cô Ngân L Toán Cô Mận
2 L Toán Cô Ngân L Tiếng Cô Mận
3 LT&C Cô Ngân Thể dục Cô Mận
4 Kể Chuyện Cô Ngân KNS Cô Mận
  ChiÒu 1     Toán Cô Như
2     L Toán Cô Như
3     LT&C Cô Như
4     Kể chuyện Cô Như
 
 
 
5
 
 
 
 
S¸ng
1 Toán Cô Ngân Toán Cô Như
2 L Toán Cô Ngân L Toán Cô Như
3 Tập Viết Cô Ngân Tập Viết Cô Như
4 Chính tả Cô Ngân Chính tả Cô Như
5        
 
ChiÒu
1 L Toán Cô Ngân L Toán Cô Mận
2 L Toán Cô Ngân L Toán Cô Mận
3  L Tiếng Cô Ngân L Tiếng Cô Mận
4 L Tiếng Cô Ngân L Tiếng Cô Mận
 
6
 
 
 
S¸ng
1 Tập làm văn Cô Ngân Tập làm văn Cô Như
2 Toán Cô Ngân Toán Cô Như
3 L Tiếng Cô Ngân L Tiếng Cô Như
4 Tự Chon
SHTT
Cô Ngân
Cô Ngân
Tự Chon
SHTT
Cô Như
Cô Như
 
ChiÒu
1   Cô Ngân    
2 Bồi dưỡng Cô Ngân    
3 HSG Cô Ngân    
4   Cô Ngân    
 
7
 
S¸ng
1 TNXH Cô Mận Nhạc Mai Anh
2 Thể dục Cô Mận HĐNG Mai Anh
3 Nhạc Mai Anh TNXH Cô Mận
4 HĐNG Mai Anh Thể dục Cô Mận
 
  Tr­êng TiÓu häc sè 2                            Thêi kho¸ biÓu khèi 3 
      Phóc thµnh                                                  N¨m häc 2014-2015
Thø Buæi TiÕt    Líp3A giáo viên Líp 3B giáo viên
 
 
 
2
 
S¸ng
1 Chào cờ Cô Cúc Chào cờ Cô Huệ
2 Tập đọc Cô Cúc Tập đọc Cô Huệ
3 Tập đọc Cô Cúc Tập đọc Cô Huệ
4 Toán Cô Cúc Toán Cô Huệ
5 Đạo đức Cô Cúc Đạo đức Cô Huệ
ChiÒu 1 L Toán Cô Hợi Nhạc Mai Anh
2 TNXH Cô Hợi HĐNG Mai Anh
3 Nhạc Mai Anh L Toán Cô Hợi
4 HĐNG Mai Anh TNXH Cô Hợi
 
 
3
S¸ng 1 Tiếng Anh Hồ Hương Thể dục Cô Mận
2 Tiếng Anh Hồ Hương Thủ Công Cô Mận
3 Thể dục Cô Mận Tiếng Anh Hồ Hương
4 Thủ Công Cô Mận Tiếng Anh Hồ Hương
  ChiÒu 1 Toán Cô Cúc Toán Cô Huệ
2 L Toán Cô Cúc L Toán Cô Huệ
3 Tập đọc Cô Cúc Tập đọc Cô Huệ
4 Chính tả Cô Cúc Chính tả Cô Huệ
 
 
 
4
 
S¸ng
1 Toán Cô Cúc Toán Cô Huệ
2 L Toán Cô Cúc L Toán Cô Huệ
3 Tập Viết Cô Cúc Tập Viết Cô Huệ
4 LT&C Cô Cúc LT&C Cô Huệ
  ChiÒu 1 TNXH Cô Hợi Tiếng Anh Hồ Hương
2 L Tiếng Cô Hợi Tiếng Anh Hồ Hương
3 Tiếng Anh Hồ Hương TNXH Cô Hợi
4 Tiếng Anh Hồ Hương L Tiếng Cô Hợi
 
 
 
5
 
 
 
 
S¸ng
1     Toán Cô Huệ
2     L Toán Cô Huệ
3     Chính tả Cô Huệ
4     L Tiếng Cô Huệ
5        
 
ChiÒu
1 Toán Cô Cúc    
2 L Toán Cô Cúc    
3 Chính tả Cô Cúc    
4 L Tiếng Cô Cúc    
 
6
 
 
 
S¸ng
1 Toán Cô Cúc Toán Cô Huệ
2 L Toán Cô Cúc L Toán Cô Huệ
3 Tập làm văn Cô Cúc Tập làm văn Cô Huệ
4 Tự Chon
SHTT
Cô Cúc
Cô Cúc
Tự Chon
SHTT
Cô Huệ
Cô Huệ
 
ChiÒu
1 KNS Cô Hợi Mỹ Thuật Thầy Cần
2 L Toán Cô Hợi Thể dục Thầy Cần
3 Mỹ Thuật Thầy Cần KNS Cô Hợi
4 Thể dục Thầy Cần L Toán Cô Hợi
 
7
 
S¸ng
1   Cô Cúc    
2 Bồi dưỡng Cô Cúc    
3 HSG Cô Cúc    
4   Cô Cúc    
 
  Tr­êng TiÓu häc sè 2                            Thêi kho¸ biÓu khèi 4,5
      Phóc thµnh                                                  N¨m häc 2014-2015
Thø Buæi TiÕt   Líp4A giáo viên Líp 5A giáo viên Líp 5B giáo viên
 
 
 
2
 
S¸ng
1 Chào cờ Cô Trang Chào cờ Cô Hương    
2 Toán Cô Trang Tập đọc Cô Hương    
3 Tập đọc Cô Trang Toán Cô Hương    
4 Chính tả Cô Trang Đạo đức Cô Hương    
5 Đạo đức Cô Trang L Toán Cô Hương    
ChiÒu 1 Khoa học Cô Mận     Tập đọc Cô Trường
2 Lịch sữ Cô Mận     Toán Cô Trường
3 Địa Lý Cô Mận     Đạo đức Cô Trường
4 Thể dục Cô Mận     L Toán Cô Trường
 
 
3
S¸ng 1 Toán Cô Trang  Nhạc Mai Anh Khoa học Cô Hợi
2 LT&C Cô Trang HĐNG Mai Anh KNS Cô Hợi
3 K/ chuyện Cô Trang Khoa học Cô Hợi  Nhạc Mai Anh
4 L Tiếng Cô Trang KNS Cô Hợi HĐNG Mai Anh
  ChiÒu 1 Kỷ thật Thầy Cần Toán Cô Hương Toán Cô Trường
2 Mỹ Thuật Thầy Cần Chính tả Cô Hương Chính tả Cô Trường
3 HĐNG Thầy Cần LT&C Cô Hương LT&C Cô Trường
4 Nhạc Mai Anh L Tiếng Cô Hương L Tiếng Cô Trường
 
 
 
4
 
S¸ng
1     T. Anh Hồ Hương Mỹ thuật Thầy Cần
2     T. Anh Hồ Hương Thể dục Thầy Cần
3     Mỹ thuật Thầy Cần T. Anh Hồ Hương
4     Thể dục Thầy Cần T. Anh Hồ Hương
  ChiÒu 1 Tập đọc Cô Trang Toán Cô Hương Toán Cô Trường
2 Toán Cô Trang L Toán Cô Hương L Toán Cô Trường
3 TLVăn Cô Trang K/Chuyện Cô Hương K/Chuyện Cô Trường
4 L Tiếng Cô Trang Tập đọc Cô Hương Tập đọc Cô Trường
 
 
 
5
 
 
 
 
S¸ng
1 Khoa học Cô Mận Toán Cô Hương Toán Cô Trường
2 Thể dục Cô Mận LT&C Cô Hương LT&C Cô Trường
3 KNS Cô Mận TLVăn Cô Hương TLVăn Cô Trường
4 Tự chọn Cô Mận L Tiếng Cô Hương L Tiếng Cô Trường
5            
 
ChiÒu
1 Toán Cô Trang T. Anh Hồ Hương Khoa học Cô Hợi
2 LT&C Cô Trang T. Anh Hồ Hương Tự chọn Cô Hợi
3 L Toán Cô Trang Khoa học Cô Hợi T. Anh Hồ Hương
4 Tự chọn Cô Trang Tự chọn Cô Hợi T. Anh Hồ Hương
 
6
 
 
 
S¸ng
1 TLVăn Cô Trang Toán Cô Hương Toán Cô Trường
2 Toán Cô Trang L Toán Cô Hương L Toán Cô Trường
3 L Toán Cô Trang TLVăn Cô Hương TLVăn Cô Trường
4 Tự chọn
SHTT
Cô Trang
Cô Trang
T/ Chọn
SHTT
Cô Hương
Cô Hương
T/ Chọn
SHTT
Cô Trường
Cô Trường
 
ChiÒu
1   Cô Trang        
2 Bồidưỡng Cô Trang Bồidưỡng Cô Trường    
3 HSG Cô Trang HSG      
4   Cô Trang        
 
7
 
S¸ng
1 Tiếng Anh HồHương Lịch sữ Cô Hợi Thể dục Thầy Cần
2 Tiếng Anh HồHương Địa lý Cô Hợi Kỷ thuật Thầy Cần
3 Tiếng Anh HồHương Thể dục Thầy Cần Lịch sữ Cô Hợi
4 Tiếng Anh HồHương Kỷ thuật Thầy Cần Địa lý Cô Hợi
 
  Tr­êng TiÓu häc sè 2                               LÞch b¸o gi¶ng khèi…….
        Phóc Thµnh                                               N¨m häc: 2014 – 2015.
TuÇn ........ , Tõ ngµy ......... th¸ng ...... n¨m 201  ®Õn ngµy ...... th¸ng ........ n¨m 201
 
Thø ngµy Buæi Thêi gian M«n häc Tªn bµi d¹y §å dïng d¹y häc
 
 
 
2/
 
S¸ng
       
       
       
       
       
 
ChiÒu
       
       
       
       
 
 
 
3/
 
S¸ng
       
       
       
       
 
ChiÒu
       
       
       
       
 
 
 
4/
 
S¸ng
       
       
       
       
 
ChiÒu
       
       
       
       
 
 
 
 
 5/
 
 
S¸ng
       
       
       
       
       
 
ChiÒu
       
       
       
       
 
 
 
6/
 
S¸ng
       
       
       
       
 
ChiÒu
       
       
       
       
 
 7/
 
S¸ng
       
       
       
       
  
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Video

Loading the player...

Hình ảnh

Ứng dụng tiện ích

Liên kết website

Thành viên

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 4

Hôm nayHôm nay : 41

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 2209

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 214692

may loc nuoc
thi cong QC
Bluesky